ارسال مقاله - یادمانه

فرم ارسال مقاله

  1. مقاله با برنامه Word  ، قلم B Lotus  و فونت 14 حروف نگاری شود . حجم مقاله نباید از 4 صفحه ی A4 بیش تر باشد .
  2. یادمانه در پذيرش، رد، تلخيص و ويرايش مقالات آزاد است و مقالات رسيده مسترد نخواهند شد.
  3. مقاله های ترجمه شده با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی و اطلاعات کامل کتابشناختی آن نیز ضمیمه ی مقاله باشد .
  4. فهرست منابع و مآخذ برروی صفحه ای مستقل و به ترتیب نام خانوادگی نویسنده مرتب شده باشد .
  5. مشخصات نویسنده/ نویسندگان، سمت، پست الکترونیکی کامل و تلفن تماس، همراه مقاله ارسال گردد.