هدیه خوبان

  • راضیه کاظم زاده ایرانشهر
  • 36 ص
  • ناهید صمدی امین
  • مرکز پویانمایی صبا

خلاصه کلی: پادشاهی زیاده خواه و ستمگر، دچار مشکل بی خوابی است. شبی پیرزنی را ملاقات می کند و با گمان اینکه لحاف هایی که پیرزن می دوزد، خاصیت خواب کننده دارد، می خواهد لحافی از او بگیرد... پیرزن مقاومت می کند و اصرار دارد این لحاف ها اثری بر پادشاه ندارد. آنها پس از درگیری و طی اتفاقاتی در مسیری قرار می گیرند که پادشاه کم کم دچار تحول اخلاقی شده و در نهایت آرامش را در مهربانی و عدم تعلق خاطر به مسائل دنیوی می یابد...

  • : 195

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر