مرخصی

  • آرش برهانی
  • سیمافیلم
  • 11 ص
  • برادران عروس
  • آرشیو سیما فیلم

(خلاصه فیلمنامه)زمان حال، فروغ دختری حدودا بیست و سه چهار ساله است که چند ماهی است در یکی از زندانهای تهران به سر می برد... دختری است آرام و ساکت و کم حرف .... سرش به کار خودش گرم است و غیر از پروین که او هم زنی حدودا پنجاه ساله است با کسی مراوده ای ندارد... پروین زن مهربانی است که فروغ را مانند فرزند خودش می داند و آنقدر از او خوشش آمده که او را در ذهنش برای تنها پسرش بهروز کاندید کرده و دور از چشم یکدیگر عکس هاشان را هم نشان داده ... پروین با اینکه وانمود می کند سرحال است ولی از درد مزمنی رنج می برد... دردی بزرگ و شاید بی بازگشت... فروغ با اینکه پروین را خیلی دوست دارد ولی در مقابل اصرارهای او هم مقاومت کرده و لام تا کام در مورد علت زندانی شدنش حتی به او چیزی نگفته و این به صورت یک معما برای پروین در آمده است....

  • : 190

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر