عوامل روانشناختی مشارکت در انتخابات (1395)

  • مریم حسینی انجدانی
  • صداوسیما
  • 115 ص
  • کتابخانه معاونت صدا
انتخابات مشارکت سیاسی

اين پژوهش به شيوه اسنادي صورت گرفته است . در اين پژوهش ،مشارکت در انتخابات و راي دهي از بعد روانشناختي مورد بررسي قرار گرفته است. اهداف اين پژوهش عبارتند از : شناسايي مولفه ها و عوامل روانشناختي رفتار انتخاباتي و شواهد پژوهشي حاصل از بررسي اين عوامل و مهمترين رويکردهاي نظري براي تبين صحنه هاي روانشناختي مشارکت در انتخابات

  • : 196

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر