استراتژی های رقابتی رسانه (1394)

  • سیلویا ام. چان- اومستد
  • محمد اعرابی ، علیرضا هاشمی ، رحیم زارع
  • دفتر پژوهش های فرهنگی
  • 275 ص
  • Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and Brand Management in Changing Media Markets
  • کتابخانه مرکزی
تلویزیون رادیو کالاهای مارک دار

تفکر استراژیک به مدیریت رسانه موجب به وجود آمدن دو سطح به هم پیوسته مدیریت استراتژیک رسانه و مدیریت عملیاتی رسانه شده است. فرایند مدیریت استراتژیک رسانه دارای سه مرحله برنامه‌ریزی استراتژیک رسانه، اجرای استراتژیک رسانه و کنترل استراتژیک رسانه است. برنامه‌ریزی استراتژیک رسانه دارای فرایندی است که محصول آن استراتژی‌های رسانه است. کتاب حاضر بر مبنای الگوی فرایندی به مراحل برنامه‌‌ریزی استراتژیک رسانه متمرکز است. این اثر بر مبنای الگوی نتیجه‌ای به انواع استراتژی‌های رسانه اختصاص یافته است. این کتاب متشکل از دو بخش است. بخش اول، مقدمه‌ای بر مفاهیم و چارچوب‌های نظری مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک برند، و استراژی‌های سطح شرکتی است که چگونگی استفاده از این مفاهیم در استراتژی‌های رسانه ارائه می‌شود. بخش دوم،‌ بررسی‌های عملی مربوط به پخش سراسری، ویدیوی چند کاناله، تلویزیون تعاملی، و صنایع پهن‌باند را ارائه می‌دهد و در پی آن یک چارچوب تحلیلی ابداعی برای هر بازار می‌آید.

  • : 220

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر