نظامی گرایی اسراییل (1390)

  • جواد شعرباف
  • موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم
  • 454 ص
  • کتابخانه شبکه چهارم سیما
اسرائیل امنیت ملی خاورمیانه

موضوع این کتاب، بررسی سیاست‌ نظامی اسرائیل و ارتباط آن با امنیت منطقه است. کتاب حاضر، تلاشی است در راستای تعیین و ارزیابی سیاست نظامی گرایانة اسرائیل. نگارنده، برای دست‌یابی به این هدف، به بررسی هزینه‌های نظامی اسرائیل در چند مقطع متفاوت پرداخته و هزینه‌های نظامی رژیم اشغالگر قدس را در دوران تأسیس و سه دهة بعد مورد مطالعه قرار داده و در پایان تأثیر مستقیم نظامی‌گرایی اسرائیل بر امنیت کشورهای منطقة خاورمیانه را بررسی نموده است

  • : 483

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید