نوروز جمشید : پژوهشی نوین از پیدایی نوروز (1377)

  • جواد برومند سعید
  • توس
  • 395 ص
  • کتابخانه معاونت صدا
نوروز

نگارنده این کتاب ذیل چهاربخش، اطلاعاتی درباب نوروز ارائه داده است .بخش اول مربوط به جشن‌هایی است که از زمان‌های قدیم در فروردین ماه وجود داشته و سبب شده است که این ماه مقدم و محترم باشد .بخش دوم نیز به آیین‌های قربانی فروردین ماه اختصاص دارد .در بخش سوم از علل و پیشینه پیدایی جشن نوروز و انقلاب جمشید و برپایی آیین داد جمشیدی سخن به میان آمده‌است.دربخش چهارم مخاطبان با سنت‌ها وآیین‌های نوروزی آشنا می‌شوند که درطول تاریخ پس از جمشید رواج گرفته و در فرهنگ ایرانی باقی مانده‌اند .افزون برآن، مولف به آن دسته از آیین‌های نوروزی اشاره کرده که تنها نامی ازآنها برجای مانده و مراسم آن به دست فراموشی سپرده شده‌است

  • : 402

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر