کمیته ملی حافظه جهانی در ایران

 

حافظه جهانی در ایران

معرفی آرم کمیته ملی حافظه جهانی

نحوه شرکت در برنامه حافظه جهانی

نحوه ارتباط و تماس با دبیرخانه

 


حافظه جهانی در ایران

 

در اواخر سال 1384 شمسي (مارس 2006 ميلادي) موضوع تشكيل كميتة ملي حافظة جهاني در ايران مطرح شد. به دنبال رايزني كميسيون ملي يونسكو با برخي نهادهاي فرهنگي قرار شد، دبيرخانه اين كميته در سازمان اسناد و كتابخانة ملي باشد. در نخستين گام مديران و كارشناسان برخي كتابخانه ها و دستگاه هاي فرهنگي به رايزني دربارة تركيب افراد و سازوكار فعاليت كميته پرداختند. درنتيجه با مشورت كميسيون ملي يونسكو دستورالعملي با عنوان دستورالعمل اجرایی کمیته ملی حافظه جهانی  در شش ماده و دو تبصره در تاريخ 15/6/1385 تدوين گرديد. برمبناي اين دستورالعمل مقررشد، اعضاي كميتة ملي حافظة جهاني متشكل از رؤسا يا نمايندگان نهادهاي زير و شش نفر از صاحبنظران حوزة ميراث مستند باشند:
.1
سازمان اسناد و کتابخانة ملی؛
.2 سازمان صدا و سیما؛
.3سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛
.4سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛
.5 کتابخانة حضرت آیت الله مرعشی نجفی؛
.6کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛
.7کتابخانه مركزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛
.8کمیسیون ملی یونسکو.
بر اين مبنا پس از صدور حكم اعضا از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري، جلسات كميته رسما آغازگرديد. در نخستين جلسه جناب آقاي علي اكبر اشعري، رئيس سازمان اسناد وكتابخانة ملي به عنوان رئيس، جناب آقاي محمدعلي احمدي ابهري به عنوان نايب رئيس و سركار خانم معصومه سادات ميرپوريان به عنوان دبير و مسئول دبيرخانة كميتة ملي حافظة جهاني انتخاب شدند.

 

معرفی آرم کمیته ملی حافظه جهانی

 

اين نشان از چهار دست به عنوان نمادي از اقوام ملل گوناگون از چهار گوشة جهان تشكيل شده است كه در اطراف دايره حلقه زده و از آن حفاظت مي كنند. فرم دايره در فرهنگ هاي مختلف و نيز برخي از اديان و فرهنگ هاي كهن نماد جهان پاك و جاودانگي است و نماد جهان هستي مي باشد. در طراحي اين نشان مجموعة فرم ها و نمادها، محصور بين دو حرف o در انگليسي قرارگرفته اند. اين دو حرف به طراحي لوگو تايپ نشانة لاتين آن توسط سازمان يونسكو اشاره دارد كه بر روي حرف o در دو كلمة  memorize   و world   تاكيدشده است.

 

نحوه شرکت در برنامه حافظه جهانی

 

براي شركت در برنامه حافظه جهاني و معرفي هر اثر ابتدا برگ پيشنهاد ثبت كه براساس پرسشنامه رسمي يونسكو تنظيم شده توسط صاحب يا صاحبان اثر تكميل مي­گردد و پس از بررسي اوليه و احراز شرايط، در گروه ارزيابي كميته ملي حافظه جهاني، پرونده جهت تصميم­ گيري نهايي به كميته ملي حافظه جهاني ارسال مي­گردد. اين كميته نيز در مرحله نخست آثار واجد شرايط را در حافظه جهانی ایران به ثبت مي­رساند و از بين آثار براي هر دوره دو اثر را براي ثبت در حافظه جهانی یونسکو معرفي مي­نمايد. اين آثار از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامه حافظه جهاني سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (unesco) ارسال مي­­گردد.

 

نحوه ارتباط و تماس با دبیرخانه

 

شماره تلفن

021-81622218

كدپستي  :

 14111-15376

صندوق پستي :

3693/15875

پست الكترونیك:

memory@nlai.ir