سازمان یونسکو

برنامه حافظه جهانی

کمیته ملی حافظه جهانی ایران

کمیسیون ملی یونسکو ایران

کمیسیون منطقه ای آسیا – اقیانوسیه