(18 عکس )

سمینار آموزشی «میانکنش مدیریت دانش و آرشیوهای دیجیتالی» (1395)

  • دکتر حسن زاده
  • واحد تولید و پردازش اطلاعات

نظر شما