آرنگ کوچ (1396)

  • صداوسیما. مرکز چهارمحال و بختیاری
  • جمال اسکویی
  • یزدان کیانی
  • جمال اسکویی
  • وحیدحسین زاده
  • احسان عبدالله زاده
  • جمال اسکویی
  • آرشیو صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری
اقوام و عشایر

این برنامه به معرفی آواها و نغمات آیین ها و مراسم مردمان عشایر بختیاری می پردازد.

نظر شما

  •  : 430
  • دریافت : 13
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر