آیین نامه آرشیو

دریافت فایل
 • پدیدآورنده : اداره کل طراحی ساختار و تشکیلات.مدیریت تدوین و توسعه روش ها
 • سال انتشار : 1394

این آیین نامه با هدف، هماهنگ نمودن فعالیت ها و انسجام در ارائه خدمات از طریق ایجاد رویه ای واحد در آرشیوها تدوین شده است.

مطالب موجود در این آیین نامه عبارتند از :

 • تعرفه خدمات فنی آرشیو
 • رسید دریافت تصاویر و تعهد عدم واگذاری
 • دستورالعمل دریافت برنامه های رادیویی
 • دستورالعمل دریافت برنامه های تلویزیونی
 • دستور العمل صدور رسید آرشیو

همچنین شامل فرم های بازبینی ، فرم تحویل برنامه به آرشیو،برگ رسید / تسویه حساب آرشیو  می باشد.

 


ورود اطلاعات در کاربرگه دیتاتیپ (Data Tape)

دریافت فایل
 • پدیدآورنده : پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی
 • سال انتشار : 1393

با توجه به طراحی کاربرگه دیتا تیپ در نرم افزار سیستم یکپارچه آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (سیمرغ) مطابق مصوبات جلسات یکسان سازی روند فهرست نویسی و سازماندهی این کاربرگه در پیوست توضیح داده شده است.


ورود و تصحیح اطلاعات متادیتای آرشیو

دریافت فایل
 • پدیدآورنده : واحد پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی
 • سال انتشار: 1393

در این شیوه نامه ورود و تصحیح اطلاعات متادیتای آرشیو به منظور استفاده درسامانه خدمات آرشیو در ده بند توضیح داده شده است