فرم امحاء منابع دیداری و شنیداری

دریافت فایل

امحاء در لغت به معنای محو کردن، ناپدید کردن و از میان بردن چیزی است.

اهداف کلی امحاء منابع دیداری شنیداری عبارتند از:

  • کاهش هزینه های نگهداری و جا به جایی مواد آرشیوی فاقد ارزش.
  • استفاده بهینه از فضای موجود.
  • جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی از منابع دیداری و شنیداری که قابلیت امحاء دارند.

آرشیوها مکلفند برای آن دسته از منابع دیداری شنیداری خود که غیر قابل استفاده بوده و ارزش نگهداری ندارند ، فرم « درخواست امحاء منابع دیداری – شنیداری » را تکمیل نموده و به اداره کل آرشیوها و کتابخانه ها ارسال نمایند.


فرم درخواست صدور رسید آرشیوی

دریافت فایل
  • فرم حاضر در چارچوب مقررات جاری آرشیوها به منظور یکسان سازی فعالیت صدور رسید آرشیو در کليه آرشيوها و شفاف شدن چگونگي عملکرد آرشيوها و ارتباط آرشيويست ها و تهيه کنندگان، اعم از شبکه ها و مراکز استانی، تهيه شده است.

فرم مجوز تحویل منابع آرشیوی

دریافت فایل
  •  قابل استفاده در آرشیوهای فیلم و ویدیوکاست
  • فرمت تصویر برنامه های تحویلی به آرشیو باید به صورت  D-AVI-50MBPS باشد.