نشانی دبيرخانه:

تهران، جام جم، ساختمان B2 همايش ها - واحد پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی

 

تلفن تماس:  22166670

 

پيام نگار:  22014727

 

پست الکترونيک:  Archive@irib.ir