نقش کتابخانه ها و مراکز اطّلاع رسانی در افزایش کیفیت برنامه سازی (مطالعه موردی صدا و سیمای مرکز مازندران )

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : فرشاد صدیقی
  • استاد راهنما : دکتر سیدحسین میرجود
  • دانشگاه : آزاد اسلامی. واحد تنکابن
  • تاریخ : 1392
  • چکیده :

  روش پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، 28 نفر برنامه­ سازان، شامل تهيّه كنندگان و كارگردانان برنامه­ هاي مختلف صدا و سيماي مركز مازندران هستند.براي جمع ­آوري اطّلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه­ ای بر اساس ارتباط بين برنامه­ ساز و كتابخانه تنظيم شده است. یافته­­ های این پژوهش نشان می­دهد که (85/7 %) برنامه­سازان در استفاده از منابع چاپی کتابخانه گزینه زیاد را انتخاب کرده­اند. و این بدان مفهوم است که بیشترین افراد برنامه­ ساز از منابع چاپی کتابخانه استفاده می­کنند. (67/9%) از جامعه هدف، منابع و امکانات کتابخانه و مرکز اطّلاع ­رسانی صدا و سیمای مرکز مازندران را در افزایش کیفیت برنامه­ های تولیدی این مرکز موثر دانسته ­اند. (92/8 %) برنامه­ سازان نقش کتابدار را در انتقال اطّلاعات به آنان مؤثّر دانسته و (78/6%) برنامه­ سازان از منابع و امکانات موجود در کتابخانه ابراز رضایت نمودند، ضمن این که در رابطه با  نقش اینترنت در ارتقای کمّی و کیفی برنامه­ سازی، پاسخ­ ها نشان می­دهد که اکثر جامعه تحقیق ( 92/9%) معتقدند که استفاده از اینترنت در ارتقای کیفی برنامه­ سازی تاثیر زیادی داشته است.

  همچنین نتیجه­ ی فرضیه نشان می­ دهد بين ميزان استفاده از منابع و امكانات موجود در كتابخانه و مركز اطّلاع­ رساني صدا و سيماي مركز مازندران با ارتقای برنامه­ هاي توليدي رابطه معناداري وجود دارد.

   


   

 • کتابخانه / مرکز اطلاع رسانی / کیفیت برنامه سازی / صداوسیمای مرکز مازندران / رادیو و تلویزیون

نقش کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی صداوسیمای جمهوری اسلامی مستقر در شهر تهران در افزایش کیفیت برنامه سازی

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو: روشنک فیاضی شیشوان
  • استاد راهنما: دکتر حجت اله حسن لاریجانی
  • دانشگاه : آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. گروه علوم انسانی
  • تاریخ : 1394
  • چکیده :

  این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است.حجم نمونه 90 نفر از کتابداران و آرشیویست های سازمان صداو سیما بوده اند که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.

  یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین انتظار 3/643 و میانگین رضایت 3/124  است و  میانگین شکاف کیفیت خدمات کتابخانه و آرشیو برابر  با 0/519- است. عامل خدمات پرسنل در راستای ارائه اطلاعات به عوامل تولید نشان می دهد با توجه به مقدار میانگین انتظار 3/973 و میانگین رضایت 3/383 می توان گفت که میانگین شکاف کیفیت خدمات کتابخانه و آرشیو در زمینه خدمات پرسنل در راستای ارائه اطلاعات به عوامل تولید برابر با 0/59- است. مقدار میانگین انتظار 3/886 و میانگین رضایت 3/367 می توان گفت که میانگین شکاف کیفیت خدمات کتابخانه و آرشیو در زمینه مناسب بودن محل واقع شدن کتابخانه و آرشیو در سازمان صداوسیما برابر با 0/519- است. تفاوت میانگین ادراک ها و انتظارهای استفاده کنندگان در عامل شرایط دسترسی به منابع داخلی کتابخانه و آرشیو با توجه به مقدار میانگین انتظار 3/756 و میانگین رضایت 3/140 می توان گفت که میانگین شکاف کیفیت خدمات کتابخانه و آرشیو در زمینه شرایط دسترسی به منابع داخلی کتابخانه برای تولید برنامه ها برابر با 0/616- است . در عامل دستیابی الکترونیکی به منابع کتابخانه برای عوامل تولید برنامه های صداوسیما نشان میدهد با توجه به مقدار میانگین انتظار 3/502 و میانگین رضایت 2/900 که میانگین شکاف کیفیت خدمات کتابخانه و آرشیو در زمینه دستیابی الکترونیکی به منابع کتابخانه برای عوامل تولید برنامه های صداوسیما برابر با 0/602- است.

  به عبارتی در تمامی شاخص ها: کیفیت خدمات کتابخانه، امکانات کتابخانه و آرشیو، خدمات پرسنل، محل واقع شدن و شرایط دسترسی به منابع کتابخانه و آرشیو از نظر پاسخگویان بین سطح انتظار و میزان برآورده شدن انتظارات برای ارتقاء سطح کیفیت برنامه ها فاصله وجود دارد.

 • کتابخانه ها و آرشیو/ برنامه های صداوسیما / کیفیت خدمات کتابخانه / امکانات کتابخانه / خدمات پرسنل / محل واقع شدن و شرایط دسترسی

عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیوهای دیجیتال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : بتول سادات موسوی
  • استاد راهنما : دکتر یعقوب نوروزی
  • تاریخ : 1393
  • چکیده :

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت. ابزار جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق اعتبار محتوا تأیید شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کارمندان و آرشیویست­ های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در مجموع از 208 نفر، 100 نفر از این افراد به روش نمونه­گیری تصادفی (سیستماتیک) انتخابات و نسبت به تکمیل پرسشنامه ­های پژوهش اقدام کردند.

  تأثیر عامل تصمیم­ سازی مدیران بر نگهداری صحیح منابع در زمینه بهره­ گیری از فناوری در عوامل مدیریتی، عامل آموزش در ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در عوامل فرهنگی، تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات در کاهش اشتباهات نیروی انسانی متخصص در عوامل انسانی، عامل تخصیص بودجه لازم جهت خرید تجهیزات نرم­ افزاری در آرشیوها در عوامل اقتصادی و تأثیر نرم­ افزار جستجوگر در آرشیو برای پاسخگویی به نیازها در عوامل فنی بیش از همه می­باشد. همچنین جامعه مورد مطالعه عوامل مدیریتی را 70%، فرهنگی 50%، انسانی دو سوم، اقتصادی 80% و فنی را 80% تاثیرگذار دانسته­ اند. بنابراین تمامی فرضیه ­های پژوهش تایید و عوامل مورد مطالعه تاثیرگذار دانسته شدند.

  نتایج حاصل از یافته­ های پژوهش نشان داد که از دیدگاه جامعه مورد مطالعه بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات در بهبود، بهره ­برداری، افزایش دستاوردهای عملکردی، قابلیت خدمت­ رسانی، سرعت بخشیدن به خدمات و همچنین کاهش اشتباهات می­تواند تاثیرگذار باشد. بنابراین خروجی حاصل می­تواند در تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف جامعه مورد مطالعه مفید واقع شود.

 • فناوری اطلاعات / آرشیوهای دیجیتال / صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران / کاربردها

امکان ‏سنجي پياده ‏سازي مديريت دانش در آرشيوهاي ديداري‏ سازمان صدا و سيما مستقر در شهر تهران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : محمد یعقوب نژاد
  • استاد راهنما : دکتر ایرج مرادی
  • دانشگاه : آزاد اسلامی . پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات استان همدان
  • سال : 1391
  • چکیده :

  هدف از پژوهش حاضر امکان‏ سنجي  پياده‏ سازي مديريت دانش در آرشيوهاي ديداري سازمان صدا و سيما (مستقر در شهر تهران) بر پايه مدل عمومي دانش است. دليل انتخاب اين محيط، اتکا و وابستگي کار به اطلاعات و دانش تخصصي است. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري آن در برگيرنده 120 نفر از آرشيويست – کتابداران شاغل در آرشيوهاي ديداري سازمان صدا و سيما مي‏باشد. ابزار اندازه‏ گيري در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل28 سؤال بود که پايايي آن از  ضريب آلفاي کرونباخ 0/92 حاصل گرديد. روش آماري نيز استفاده از آزمون t تک متغيره و آزمون کولموگروف – اسميرنف مي‏باشد و البته از آمار توصيفي نيز استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که مؤلفه‏ هاي خلق، ذخيره، انتقال و بکارگيري دانش در اين آرشيوها به ترتيب با امتياز 29/06، 29/14، 20/73، و 20/22 در سطح مناسب مي‏باشند؛ از اين رو امکان پياده‏ سازي مديريت دانش در آرشيوهاي ديداري سازمان صدا و سيما وجود دارد.

 • مدیریت دانش / مدل عمومی دانش / خلق دانش / ذخیره دانش / انتقال دانش / بکارگیری دانش

شیوه های اطلاع رسانی در آرشیوهای دیداری دیجیتال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : فاطمه زارعی
  • استاد راهنما : دکتر فرشته سپهر
  • دانشگاه : آزاد اسلامی . واحد تهران شمال . دانشکده علوم انسانی
  • سال : 1393
  • چکیده :

  هدف این پژوهش بررسی شیوه های اطلاع رسانی در آرشیوهای دیداری دیجیتال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه مورد مطالعه و  پژوهش شامل 14 آرشیو از آرشیوهای دیداری دیجیتال سازمان صداوسیما در شهر تهران می باشد. از طریق پرسشنامه نسبت به بررسی وضعیت موجود اطلاع رسانی در آرشیوهای مورد پژوهش اقدام بعمل آمد.

  یافته های پژوهش، نشان می دهد که  آرشیوهای دیداری سازمان صداوسیما (78 درصد) از روش نیمه الکترونیکی و (22 درصد) از روش صرفا الکترونیکی  یا دیجیتال استفاده می کنند. ابزارهای اطلاع رسانی در آرشیوهای نیمه الکترونیکی علاوه بر امانت منابع دیداری و شنیداری، پاسخگویی به سوالات مرجع (3/33درصد)، استفاده از اطلاعات برگه دان از شکل الکترونیکی اینترنت(8 درصد) و اینترانت(38 درصد)، شبکه های اطلاع رسانی(18 درصد)، نرم افزارهای آرشیوی و یا تکثیر و کپی منبع روی محمل های الکنرونیکی مانند دی وی دی و ایکس دی کم  انجام می شود.میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی کاربران در آرشیوهای دیداری دیجیتال با (2/68) درصد توسط کاربران متوسط ارزیابی شده است. و همچنین میزان استفاده از خدمات جستجو، بازیابی اطلاعات نیز با (7/69) درصد توسط کاربران زیاد ارزیابی شده است. 

  با توجه با نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که آرشیوهای مورد پژوهش از روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و نیمه الکترونیکی همزمان استفاده می گردد. اکثر کاربران و آرشیویست های آرشیوهای دیجیتالی از طریق اشتراک در مجموعه های دیجیتال یعنی نرم افزارهای آرشیوی به منابع اطلاعاتی آرشیوهای دیجیتال دسترسی پیدا می کنند. تعیین سطوح دسترسی، روزآمد نشدن پایگاههای اطلاعاتی و پایین بودن سرعت سرور از مهمترین موانعی است که کاربران برای دستیابی به منابع با آن مواجه بودند. میزان رضایت مندی از وضعیت فعلی اطلاع رسانی در آرشیوهای دیداری دیجیتال سازمان صداوسیما و همچین میزان آشنایی پرسنل و کاربران آرشیوهای مورد پژوهش متوسط ارزیابی شده است. در خصوص تمهیدات امنیتی و حفاظتی نیز پیشنهاد تهیه پشتیبان از داده ها مطرح شده است.

   

 • اطلاع رسانی / شیوه های اطلاع رسانی / آرشیو دیجیتال / آرشیو دیداری / سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسي نيازهاي اطلاعاتي خبرنگاران و گزارشگران و نقش آرشيو شبکه خبر صدا و سيما در رفع آن‌ها

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : فاطمه پیروزی
  • استاد راهنما : دکتر نرگس نشاط
  • دانشگاه : آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات. دانشکده علوم انسانی
  • سال : 1393
  • چکیده :

  پژوهش حاضر به تبيين جايگاه و نقش آرشيو شبکه خبر صدا و سيما در رفع نيازهاي اطلاعاتي خبرنگاران و گزارشگران شبکه خبر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نحوه دست‌يابي آن‌ها به اطلاعات مي‌پردازد.

  روش پژوهش پيمايشي از نوع توصيفي- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه خبرنگاران و گزارشگران مراجعه‌کننده به آرشيو شبکه خبر بوده است و از طريق پرسشنامه نسبت به نيازهاي اطلاعاتي آنان و توان‌مندي اين آرشيو در رفع نيازهاي اطلاعاتي خبرنگاران و گزارشگران (80 نفر) اقدام به‌عمل آمده است.

  آرشيو شبکه خبر براي رفع نياز اطلاعاتي خبرنگاران و گزارشگران، به هر دو روش سنتي و الکترونيکي، ارائه خدمات مي‌نمايد. تأكيد پاسخگويان بر روزآمد كردن اطلاعات تخصصي (16درصد)، تأمين منابع جديد (24 درصد)، دسترسي از طريق شبکه داخلي (35 درصد)، دريافت منابع ديجيتالي (51 درصد) و ايجاد سهولت جستجوي منابع (40 درصد) در آرشيو شبکه خبر بوده است. همچنين برآوردن نيازهاي اطلاعاتي تخصصي از طريق اينترنت (60 درصد)، استفاده از منابع ديجيتالي (35 درصد)، دريافت اطلاعات از خارج از کشور (30 درصد) با گزينه «خيلي زياد» درخواست شده است. از نظر خبرنگاران و گزارشگران ميزان توانايي آرشيويست کتابداران (5/32 درصد)، اطلاع‌رساني از منابع جديد (5/32 درصد)، تأمين منابع از طريق امانت بين آرشيوي (3/41 درصد)، و ميزان پاسخگويي نرم‌افزار آرشيو (8/48 درصد) «متوسط»، ارزيابي شده است.

  اگر چه آرشيو شبکه خبر با برخي کمبودها مواجه است، اما کاربران از وضعيت فعلي اطلاع‌رساني در رفع نيازهاي اطلاعاتي خود رضايت متوسط و نسبي داشته‌اند. تعيين سطوح دسترسي، روزآمد نشدن منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي و پايين بودن سرعت سرور از مهم‌ترين موانعي است که کاربران براي دستيابي به منابع با آن مواجه بوده‌اند و لازم است آرشيو شبکه خبر راه‌کارهايي براي آن‌ها بيابد.

 • نیاز اطلاعاتی /آرشیو شبکه خبر / خبرنگاران / گزارشگران / سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

وضعيت نگه‌داری و ايمنی آرشيوهای ديداری سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران مستقر در شهر تهران و ارائه راهکار

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : فرانک ایشانی
  • استاد راهنما : دکتر حجت الله حسن لاریجانی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران شمال
  • سال : 1393
  • چکیده :

  هدف از این پژوهش شناسایی نیازهای نگه‌داری و ایمنی (ساختمان، منابع، کارکنان) در آرشیوهای دیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران و آگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آرشیوها و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. روش این پژوهش پیمایشی - توصیفی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش سیاهه‌وارسی (چک لیست) محقق ساخته بر اساس استاندارد BS5454، مشاهده، مصاحبه با مدیران و مسئولان آرشیوهای دیداری گردآوری شد. جامعه آماری مورد پژوهش کلیه آرشیوهای دیداری سازمان مستقر در شهر تهران است.

  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت مدرک تحصیلی مدیران در حدود 9/60درصد غیرمرتبط با رشته کتابداری است؛ از میان ملاک‌های بررسی شده، بیشترین میزان رعایت استاندارد BS5454 مربوط به ایمنی مسایل انسانی(سرقت و آسیب رساندن به منابع)87 درصد، روشنایی در حدود6/82 درصد، وضعیت ساختمان در حدود 3/78درصد‌، مقابله با آلودگی 9/73 درصد است و از لحاظ ایمنی و تجهیزات 6/69 درصد، اصول نگه‌داری منابع 6/69 درصد، مقابله با آب‌گرفتگی 9/60 درصد، دما و رطوبت در حدود 5/56 درصد، نسبتاً این استاندارد رعایت شده است ولی بیشترین میزان عدم رعایت استاندارد مربوط به  اصول آموزش ایمنی نیروی انسانی 4/30 درصد بوده است.

  با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان چنین استنباط کرد که آرشیوهای دیداری در بخش های وضعیت ساختمان، روشنایی، مسائل انسانی و مقابله با آلودگی، در وضعیت مطلوب به سر می‌برد اما از لحاظ دما و رطوبت، ایمنی و تجهیزات، ، مقابله با آب‌گرفتگی و نگه‌داری منابع نسبتاً مطلوب است ولی از لحاظ آموزش ایمنی نیروی انسانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در آخر برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاداتی ارائه شده است.

   

 • آرشیو منابع دیداری / حفظ و نگهداری / ایمنی / صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی کتابخانه‌های صداوسیما در سطح تهران با استانداردهای کتابخانه تخصصی ایران ((MA))

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : عارفه السادات عزیزی
  • استاد راهنما : دکتر فرشته سپهر
  • دانشگاه: آزاد اسلامی. واحد تهران شمال
  • سال : 1393
  • چکیده :

  هدف پژوهش، بررسي وضعيت موجود کتابخانه‌های سازمان صداوسیما در سطح تهران بر اساس استانداردهاي کتابخانه تخصصي ايران و تحليل نقاط ضعف و قوت کتابخانه‌ها می‌باشد. بدين منظور وضعيت اين کتابخانه‌ها از لحاظ اهداف و وظايف، نيروي انساني، سازمان و مديريت، مجموعه‌سازی، سازمان‌دهی، خدمات، ساختمان و تجهيزات و بودجه بررسی‌شده است.

  دراین پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.جامعه آماري اين پژوهش، کتابخانه‌های سازمان صداوسیما در سطح تهران است که شامل ۱۸ کتابخانه تخصصي می‌شود.

  هشت مؤلفه اصلي استاندارد کتابخانه تخصصي ايران، مجموعا شصت و دو شاخص در جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مؤلفه‌های اهداف و وظایف، سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، مجموعه، سازمان‌دهی منابع، خدمات، ساختمان و تجهیزات و سپس بودجه، تهیه و تنظیم و با استانداردها مقایسه شد. استانداردهای مذکور به ترتیب ۸ مورد فوق در ۴۶، ۴۶، ۵۳، ۶۵، ۸۱، ۵۰، ۴۱، ۳۶ درصد از کتابخانه‌های مورد مطالعه رعایت شده است.

  با توجه به نتایج بررسی وضعیت استانداردهای هشت‌گانه کتابخانه‌های تخصصی ایران در کتابخانه‌های سازمان صداوسیما سطح تهران، مشاهده شد که تنها استاندارد مجموعه‌سازی و سازمان‌دهی منابع در کتابخانه‌های مورد مطالعه مراعات شده است و سایر مؤلفه‌های استاندارد در وضعیت مطلوب قرار نگرفته‌اند که پیشنهاد می‌شود مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.

   

 • ارزیابی / استاندارد / کتابخانه های تخصصی / استاندارد کتابخانه های تخصصی ایران / سازمان صداوسیما

بررسي تطبيقي فراداده توصيفي موسيقي در آرشيوهاي شنيداري سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران (مستقر در شهر تهران) با استاندارد فراداده PB Core

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : معصومه کاظم لو
  • استاد راهنما : دکتر زهره میرحسینی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي . واحد تهران شمال
  • سال : 1393
  • چکیده :

  پژوهش حاضر با هدف تطبیق عناصر فراداده توصیفی موسیقی آرشیوهای شنیداری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با استاندارد فراداده PB Core  انجام گرفته است. بدین منظور  تعيين ميزان انطباق فراداده توصيفي موسيقي آرشيوهاي شنيداري با چهار کلاس محتوایی شامل کلاس محتواي فکري، مالکيت فکري، گسترش، نمود استاندارد فراداده PB Core در نظر گرفته شده است.

  در اين پژوهش با روش پیمایشی ارزشیابی برچسب های استاندارد فراداده  PB Core استخراج و ترجمه گرديد و به صورت سیاهه وارسي شامل فيلدهاي طبقه‌بندی شده در چهار طبقه محتواي فکري، مالکيت فکري، گسترش و نمود تهیه گردیده است. سپس به روش ارزشیابی با فيلدها يا برچسب‌های نرم‌افزارهای کاربردي هر آرشيو شنیداری سازمان صداوسیما مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان تطبيق استخراج گرديده است.

  فرضيه پژوهش مبني بر " فراداده توصيفي موسيقي آرشيوهاي شنيداري سازمان صداوسیما با استاندارد فراداده PB Core  مطابقت دارد."، مورد تایید  است.

  در انطباق فراداده موسيقي توصيفي آرشيوهاي شنيداري با چهار کلاس محتواي فکري، مالکيت فکري، گسترش و نمود استاندارد فراداده PB Core در کل با 63 درصد، تطبيق معنی‌داری وجود دارد و تنها با 37 درصد تطبيق حاصل نشده است. نتايج آزمون براي محتواي فکري، مالکيت فکري، نمود نشان می‌دهد به‌طور معنی‌داری استاندارد فراداده PB Core  رعايت شده است. ولی آزمون براي مؤلفه گسترش به‌طور معنی‌داری نشان می‌دهد استاندارد PB Core  در این مؤلفه در آرشیوهای شنیداری وجود نداشته است. این امر می‌تواند ناشی از توجه کارشناسان ذخیره و بازیابی اطلاعات به ماهیت برنامه‌ها و نیازهای بومی و عدم توجه آنها به استانداردهای جهانی آرشیوهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران باشد. و از سویی دیگر این امر نشان می‌دهد که از عناصر استاندارد فراداده  PB Core  می‌توان برای توصیف منابع آرشیوهای صداوسیما جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات استفاده کرد. اما در بستر وب، اینترانت و اینترنت نیاز به تدابیر مربوط به گسترش‌ها وجود دارد تا مخزنی برای فراداده از نظام‌های خارجی فراهم شود. و بستری برای یکدستی و استانداردسازی در تبدیل و ایجاد متادیتا جهت مبادله اطلاعات بین مراکز آرشیوهای تهران و شهرستان‌ها، آرشیوهای خارج از کشور، تجارت الکترونیکی فراهم گردد تا به استانداردهاي جهاني نزديک شود.

 • فراداده / فراداده توصیفی / صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران / آرشیوهای شنیداری / منابع موسیقی / استاندارد فراداده PB Core

ارائه الگوی بومی سازی فراداده برای سازماندهی آرشیو جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : آزاده راستگو
  • استاد راهنما : دکتر زهره میرحسینی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران شمال . دانشکده علوم انسانی
  • سال : 1391
  • چکیده :

  هدف اين تحقيق بررسي استانداردهاي متاديتاي موجود در جهان و معرفي استانداردهاي متاديتاي بهينه براي آرشيوهاي ديداري شنيداري ديجيتال و مناسب با نياز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است.

  روش تحقيق حاضر مطالعه سندي و طراحي سيستم هاي اطلاع رساني مي باشد. جامعه پژوهش شامل تمامي کاربرگه هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات انواع منابع ديداري شنيداري موجود در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و استانداردهاي موجود براي مواد آرشيوي مي باشد..

  از اين پژوهش نتيجه مي گيريم که استاندارد متاديتاي مودس، ميکس، PBCore  ، TV Anytime  و MPEG8 و MPEG21 در بررسي هاي صورت گرفته کمترين نقاط ضعف را دارند.

  نتايج نشان مي دهد که ترکيبي از استانداردهاي فوق براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مناسب است. از ديکشنري متاديتاي PBCore  مي توان براي توصيف منابع، از استاندارد مودس براي سازماندهي اشيا ديجيتالي و از استاندارد سازي TV Anytime  براي تبادلات داده اي استفاده کرد. همچنين از استانداردهاي مدس براي استاندادسازي متاديتاها، از استاندارد ميکس براي سازماندهي منابع تصويري ثابت، از استاندارد پرميس براي حفاظت از متاديتا و محتوا و از استانداردهاي MPEG8  و MPEG21  براي رعايت قوانين کپي رايت مي توان بعنوان مکمل براي کامل تر شدن طرح متاديتاي سازمان صدا و سيما استفاده کرد و هيچ کدام از استانداردها و طرح هاي متاديتا به تنهايي نياز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را برآورده نمي کند.


نتیجه نمایش 1 - 10 از 33.
موارد هر صفحه 10
از 4