ارائه ی الگوی مدیریت منابع ویدئویی دیجیتال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مدل مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس.)

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : نسیم رضوی
  • استاد راهنما : دکتر صدیقه محمداسماعیل
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  • سال : 1393
  • چکیده :

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین عناصر موجود در شش بخش مدل مرجع اُ.اِی.آی.اِس از دیدگاه آرشیویست ها و کارمندان آرشیو و در نهایت ارائه ی الگوی پیشنهادی برای مدیریت ویدئوهای دیجیتالی آرشیوهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

  در این پژوهش سعی می‌شود تا الگوی مدیریت منابع ویدئویی دیجیتال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مدل مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس) توسط روش پیمایشی ـ تحلیلی ارائه شود.

  بر مبنای داده های گردآوری شده، 15 بعد بخش دریافت، 14 بعد بخش ذخیره آرشیوی، 13 بعد بخش مدیریت داده، 34 بعد بخش مدیریت اجرایی (سرپرستی)، 24 بعد بخش حفاظت و 11 بعد بخش دسترسی مورد تأیید تحلیل عاملی می باشد. دریافت بر مدیریت داده و ذخیره آرشیوی تأثیر مستقیم، قوی و معنادار، دریافت بر حفاظت و مدیریت اجرایی تأثیر مستقیم، ضعیف و معنادار دارد، همچنین حفاظت، مدیریت داده و ذخیره ی آرشیوی بر دسترسی تأثیر مستقیم، قوی و معنادار و مدیریت اجرایی بر دسترسی تأثیر مستقیم، ضعیف و معنادار دارد و می توان گفت؛ الگوی مفهومی پژوهش از برازش مناسبی با داده­ ها برخوردار است.

   بر مبنای داده های گردآوری شده، دریافت بر مدیریت داده، حفاظت، ذخیره ی آرشیوی، مدیریت اجرایی؛ مدیریت داده، حفاظت، ذخیره ی آرشیوی، مدیریت اجرایی بر دسترسی، تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

   

   

   

 • مدیریت ویدئوی دیجیتال / سازمان صدا و سیما / مدل اُ. اِی. آی. اِس

بررسی وضعیت دیجیتال سازی منابع شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استاندارد یاسا، مطالعه موردی: شهر تهران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : حسنیه سادات میرغفوری
  • استاد راهنما : دکتر نجلا حریری
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
  • سال : 1391
  • چکیده :

  پژوهش حاضر، به منظور تعیین وضعیت دیجیتال سازی در آرشیوهای شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استانداردهای انجمن بین المللی صدا و آرشیوهای دیداری و شنیداری (یاسا) انجام شده است.
  روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. برای گردآوری داده های پژوهش از 2 پرسشنامه محقق ساخته مجزا برای کارشناسان واحد تبدیل آرشیو و مدیران آرشیوها، و یک سیاهه وارسی شامل دو قسمت اطلاعات نرم افزاری و سخت افزاری(تهیه شده بر اساس استاندارد یاسا ) استفاده شده است.

  یافته های پزوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از کارکنان آرشیوها آموزش تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال را دیده اند. 77/3 درصد منابع شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر تهران دیجیتال سازی شده اند . همچنین، مشخص شد که میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش نرم افزاری 82/7 درصد، و در بخش سخت افزاری 79 درصد است. بنابراین، از دیدگاه متخصصان و کارشناسان آرشیوها مهمترین مزیت دیجیتالی کردن منابع آنالوگ صرفه جویی در وقت و غلبه بر موانع و محدودیت های زمانی و مکانی است.
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که "نبود زیرساخت مناسب، پایدار و کارآمد آرشیو دیجیتال"، "کمبود و نبود ابزارها و فناوری های جدید" و "نبود استانداردهای مشخص و مدون" از مهمترین مشکلات پیش روی تبدیل منابع در آرشیوهاست. نزدیک به دو سوم از کارکنان تبدیل، دوره آموزشی کوتاه مدت تبدیل منابع را گذرانده اند که ناکافی به نظر می رسد. همچنین غالب پاسخگویان اظهار داشته اند که آموزش های لازم را از مراجع غیررسمی کسب کرده اند. در مجموع 72 دستگاه در کل آرشیوهای شنیداری شهر تهران موجود است و میانگین کل دستگاه ها 12 عدد است. یعنی بطور متوسط هر آرشیو دارای 12 دستگاه می باشد. از بین 6 واحد (آرشیو) فقط 2 آرشیو دارای فضاهای ذخیره سازی انبوه هستند که نشان دهنده استهلاک و نبود دستگاههای مبدل است .

 • صدا / صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران / آنالوگ / آرشیو شنیداری / دیجیتال سازی / انجمن بین المللی صدا و آرشیوهای دیداری و شنیداری (یاسا)

بررسی قالب های فراداده ای آرشیو صدا در سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدای جمهوری اسلامی ایران (شمالغرب کشور) براساس استاندارد یاسا و نظرات کاربران و معرفی الگوی پیشنهادی

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : علی احمدی زاویه
  • استاد راهنما : دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تنکابن
  • سال : 1391
  • چکیده :

  این پژوهش به روش تحقیق میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گردیده است. با توجه به یافته های پژوهش کارایی فیلدهای توصیفی و تحلیلی موجود در بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا از دیدگاه کاربران سیستم متوسط ارزیابی شده اند. همچنین ضرورت وجودفیلدهای پیشنهادی (همچون فیلدهای عنوان به زبان دیگر، عنوان فرعی، عنوان برابر، مشخصات ویرایش اثر آرشیوی و  ... ) مورد نیاز تکمیلی که براساس تطابق استاندارد یاسا با فیلدهای موجود در بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش توسط پژوهشگر استخراج شده اند ، از دیدگاه کاربران سیستم متوسط ارزیابی شده اند.

  در این پژوهش نتیجه گرفته می شود که فیلدهای موجود در بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا کارایی متوسط دارند و باید در روزآمد سازی نسبت به اصلاح و تقویت نمودن آنها اقدام شود. همچنین ضرورت وجود فیلدهای پیشنهادی نیز از دیدگاه کاربران متوسط ارزیابی شده است ؛ بدین معنا که نیاز به اضافه نمودن آن ها به بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صداازدیدگاه کاربران سیستم لازم است.

  همچنین در انتهای پژوهش ، الگوی پیشنهادی پژوهشگر برای قالب های فراداده ای مورد استفاده دربخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا درراستای استاندارد سازی و کاربردی نمودن این بخش ،ارائه شده است.

 • استانداردهای فراداده ای / سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران / آرشیوهای دیجیتال / بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا/ استاندارد یاسا

عوامل موثر بر پذیرش نظام آرشیو دیجیتال صدا توسط برنامه سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غرب کشور، بر اساس « مدل پذیرش فناوری دیویس»

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : طلعت حسن پور
  • استاد راهنما : دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات . دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
  • سال : 1389
  • چکیده :

  اجزاسازنده این مدل در پژوهش حاضر شامل برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از سهولت استفاده، نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده از نظام آرشیو دیجیتال صدا، متغیرهای مستقلی هستند که بر متغیر وابسته استفاده از نظام آرشیو دیجیتال صدا تاثیر می گذارند.

  جامعه آمای این مطالعه را 100 نفر از برنامه سازان صدای جمهوری اسلامی ایران درمنطقه شمال غرب کشور در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین ، سنندج و مهاباد تشکیل داده اند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد . روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است.

  بر اساس یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هرچه نظام آرشیو دیجیتال صدا از نظر برنامه سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در شمال غرب کشور برای بهبود عملکرد کاریشان مفیدتر و ازنظر یادگیری آسان تر تشخیص داده شود بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  در واقع این عوامل بر نگرش برنامه سازان نسبت به استفاده از آن نظام تاثیر گذاشته و موجب تصمیم گیری در آنها برای استفاده از نظام می گردد.

  در پایان تحقیق نیز، با توجه به یافته های آن ، توصیه هایی برای افزایش سرعت پذیرش نظام آرشیو دیجیتال صدا در صدای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

 • نظام آرشیو دیجیتال صدا / مدل پذیرش فناوری دیویس / برنامه سازان / صدای جمهوری اسلامی ایران

امکان سنجی ایجاد نظام تبادل اطلاعات و همکاری بین کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (استان تهران) و ارائه الگوی پیشنهادی

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : محمود خانی
  • استاد راهنما : دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده علوم انسانی
  • سال : 1392
  • چکیده :

  هدف اصلی این پژوهش را می توان به دو محور اصلی تقسیم نمود ابتدا استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های موجود در کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان صداوسیما و همچنین ایجاد همکاری موثر و سیستماتیک در بخش های مختلف کتابخانه ها و آرشیوها، با توجه به همکاری کارکنان با محوریت مدیران سازمان صداوسیما از جمله مدیرکل آرشیو و کتابخانه ها و مدیران تابع آن اداره کل می باشد.

  روش این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی - توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامهدر جامعه پژوهش می باشد.

  یافته های پژوهش فوق به ما نشان می دهد : بیش از 90 درصد از جامعه پژوهشی معتقد هستند که همکاری بین کتابخانه ها و آرشیوها لازم و نیز 70 درصد نقش کتابخانه ها و آرشیوها را نقش بیشتری در روند کاری ، که همان برنامه سازی و ارتقاء کیفی و کمی کتابخانه ها و آرشیوها است می دانند. همچنین حدود 90 درصد نیز اعتقاد به این دارند که امکانات کتابخانه ها و آرشیوها جهت همکاری بیشتر و بهینه تر وجود دارد.

  پس نتیجه میگیریم در صورت ارائه خدمات مناسب به مراجعان تاثیر مطلوبی در آینده بر فرآیند تولیدات سازمان صداوسیما خواهد داشت.

 • همکاری بین کتابخانه ها و آرشیوها / تولیدات صداوسیما / شبکه ها و مراکز مختلف صداوسیما / پژوهش / اطلاعات و اطلاع رسانی / امانت و اشتراک منابع / امکانات

بررسی وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی منابع دیداری شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارایی آن از دیدگاه کاربران

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : مهدیه قدیمی
  • استاد راهنما : دکتر فهیمه باب الحوائجی
  • دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات
  • سال : 1390
  • چکیده :

  آشنایی بیش از نیمی از نمایه سازان و چکیده نویسان با اصول نمایه سازی در حد مطلوب و بیشتر از اصول چکیده نویسی است. اما آشنایی آنها با واژگان و زبان تخصصی کاربرانشان کمتر از حد مطلوب است. همچنین ابزارهای استانداردسازی به طور کامل پاسخگوی نیازهای نمایه سازان نیست. اختصاص جای نما و وزن دهی به کلیدواژه های مهم تر و نیز بازنگری نهایی توسط ویراستار در بیش از نیمی از موارد انجام نمی شود. بیش از نیمی از کاربران از نرم افزارهای آرشیوی راضی هستند. میزان رضایت کاربران از نمایه ها بیش از چکیده هاست و آنها خواستار ارتقاء قابلیت های جستجو در نرم افزار و همخوانی نمایه ها و چکیده ها با واژگان تخصصی خود هستند. تفاوت معنی داری بین استفاده از نمایه ها و چکیده ها در مراکز مختلف از دید نمایه سازان و چکیده نویسان وجود ندارد اما از دید کاربران بین استفاده از چکیده ها در مراکز مختلف این تفاوت وجود دارد.  همچنین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت میان نظرات کاربران و نمایه سازان درباره کارایی نمایه ها و چکیده ها تایید می شود و بین وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی منابع دیداری شنیداری در مراکز آرشیوی و کارایی این خدمات از دید کاربران رابطه معناداری وجوددارد و هر چه این وضعیت مطلوب تر باشد کارایی نمایه ها و چکیده ها نیز از دید کاربران بیشتر می گردد.

 • نمایه سازی،چکیده نویسی،منابع دیداری شنیداری، آرشیو، کاربران

آرشیوهای دیداری – شنیداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موجود در تهران)

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : شعله مزدیسنا
  • استاد راهنما : دکتر نوراله مرادی
  • دانشگاه : دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • سال : 1366
  • چکیده :

  با روی کار آمدن طرح جدید آرشیوها در سال ۱۳۵۸ آرشیوهای سازمان صدا و سیما قدم براه نظم و سامان گذاشت. عملکرد این واحد را طی ۸ سال می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
  ۱- بررسی وضعیت آرشیوها و برآورد نیازها و توانایی های هر آرشیو.
  ۲ – طراحی الگوی واحد برای سازماندهی آرشیوها، از طریق استاندارد نمودن قوانین فهرستنویسی و رده بندی و تهیه سرعنوانهای فارسی خاص آرشیوها.
  ۳ – طراحی شیوه های جدید سازماندهی در آرشیوهای عکس و اسلاید.
  ۴ – پاسخگوئی به نیاز مراجعین از بخش های تولید و پخش همزمان با کار سازماندهی .
  ۵ – ارائه پیشنهادات و نظارت بر اجرای استاندارد کردن موقعیت حفاظتی ساختمان جدید آرشیوها.
  ۶ – آموزش نیروی انسانی .

   

 • گردآوری اطلاعات ، فهرست نویسی ، رده بندی ، سازماندهی ، آموزش نیروی انسانی ، آرشیو ، صدا و سیما (سازمان) ، تهران

کتابخانه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و کارآیی آن در رابطه با نیازهای برنامه سازی

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : رضوان دخت ضاد
  • استاد راهنما : دکتر عباس حری
  • دانشگاه : دانشگاه تهران
  • سال : 1367
  • چکیده :

  انجام این تحقیق در جهت شناخت و ارزیابی کار کتابخانه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نیازهای برنامه سازی است و در ابعادی عینی تر شناخت و ارزیابی مشکلات و نارساییهایی است که از نظر تامین هماهنگ کتب و نشریات جهت استفاده منظم و بهنگام برنامه سازان در ارائه خدمات این کتابخانه وجود دارد تا براساس آن ضمن تحصیل تنگناها و نارساییهایی که به واسطه این تحقیق احصاء خواهند شد راه کارهای مناسب برای رفع نارساییها و مشکلات به منظور بهبود و ارتقاء سطح خدمات این مرکز اطلاعات در جهت نیل به یک واحد پویا با ظرفیت و انعطاف پذیر ارائه نماید.

 • برنامه سازی، صداوسیما (سازمان)، ارزیابی کتابخانه، کارآیی، مرکز اطلاع رسانی

بررسی سازماندهی مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه ها و مراکز

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : سوسن قریشی
  • استاد راهنما : دکتر ماندانا صدیق بهزادی
  • دانشگاه : دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی
  • سال : 1370
  • چکیده :

  این تحقیق به بررسی وضع موجود نظامهای گوناگون سازماندهی مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه ها و مراکز مواد دیداری و شنیداری می پردازد و به منظور بهبود وضع موجود، روشی مناسب، مستخرج از سازماندهی های اعمال شده و با توجه به نیازهای مراکز مختلف و قوانین بین المللی ارائه می دهد.
  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است . گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و سپس مشاهده و مصاحبه انجام گرفته است . در این پژوهش ۱۷۴ مرکز شناسائی شدند که از این تعداد فقط ۲۷ مرکز جواب مثبت دادند. اطلاعات گردآوری شده به صورت جداول ارائه شده اند و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  براساس تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاداتی در جهت بهبود وضع سازماندهی این مواد ارائه شده است.

 • کتابخانه ها، آرشیوها، مواد دیداری- شنیداری، سازماندهی

بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از آرشیوهای دیداری – شنیداری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران .

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : ندا نظری
  • استاد راهنما : نوش آفرین انصاری
  • دانشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • سال : 1376
  • چکیده :

  هدف از این تحقیق سنجش رضایتمندی استفاده کنندگان از آرشیوهای دیداری – شنیداری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران است تا با دستیابی به نقاط قوت و ضعف موجود در این آرشیوها و نحوه ارائه خدمات به مراجعین در آنها، بتواند در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای آتی مسئولین مربوطه مفید واقع شود.
  روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی است . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه مورد مطالعه شامل ۱۱۰ نفر استفاده کننده می باشد که تنها ۸۶ پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از جداول و نمودارهای آماری استفاده شده است .
  برای بهبود آرشیو پیشنهاداتی ارائه شده است: تقویت آرشیوها از لحاظ تعداد و تنوع منابع، جدا سازی بخش امانت در آرشیو ویدیو کاست از سایر امور مربوط به این آرشیو، تهیه راهنمایی ساده و مختصر در مورد استفاده از برگه دانها و اطلاعات موجود در آنها برای مراجعین ، تفهیم کامل آئین نامه امانت به مراجعین و ارسال نسخه هایی از آیین نامه برای تمامی گروهها و بخشهای سازمان جهت اطلاع دست اندرکاران و استفاده کننندگان از آرشیو، فراهم آوردن امکانات و تجهیزات بیشتری برای بازبینی و تهیه کپی از منابع برای برنامه سازان ، وضع مقررات جدی تری جهت بازگرداندن به موقع منابع به امانت گرفته شده ، آگاه نمودن افراد از وجود تجهیزات بازبینی در آرشیو و چگونگی امکان استفاده از آنها، بوجود آوردن تسهیلات برای استفاده کارمندان برنامه ای از منابع آرشیو.

 • رضایت استفاده کنندگان، آرشیوهای دیداری - شنیداری، شبکه اول، صداوسیما (سازمان)

نتیجه نمایش 11 - 20 از 33.
موارد هر صفحه 10
از 4