ارزشیابی حفظ و نگهداری فیلم ها و ویدئوکاست های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران.

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : هدا چوبک
  • استاد راهنما: دکتر زهره میرحسینی
  • دانشگاه :  دانشگاه آزاد اسلامی. تهران شمال . دانشکده علوم انسانی
  • سال : 1382
  • چکیده :

  این پژوهش با روش پیمایشی ارزشیابی، به منظور ارزشیابی چگونگی حفظ و نگهداری فیلم ها و ویدئوکاست های موجود در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، واقع در تهران، انجام گرفته است.

   

 • صداوسیما (سازمان)، استاندارد BS5454، حفظ، آرشیو فیلم، آرشیو ویدیوکاست

بررسی قابلیت های نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات مواد دیداری و شنیداری.

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : محمدباقر ایزدی
  •  استاد راهنما: دکتر مهردخت وزیر پورکشمیری.
  • دانشگاه :  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
  • سال : 1383
  • چکیده :

   این پژوهش که با روش علمی، و با استفاده از سیاهه وارسی شامل ۱۸۱ معیار ارزیابی که بر اساس قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و پاره ای از تجربیات عملی تهیه شده، نرم افزار های کتابخانه ای فارسی : گنجینه، پارس آذرخش و سیمرغ (نوسا) را از نظر قابلیت ذخیره و بازیابی اطلاعات مواد دیداری و شنیداری با یکدیگر مقایسه می کند و نیز سعی نموده اصول و معیارهای لازم برای نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات منابع دیداری و شنیداری را بررسی و معرفی نماید.

   

 • نرم افزارهای کتابخانه ای، مواد دیداری - شنیداری، ذخیره و بازیابی اطلاعات

مطالعه شیوه های اشاعه اطلاعات در کتابخانه های صدا و سیما موجود در شهر تهران.

 • کارشناسی ارشد
  • دانشجو : محمد سودی
  •  استاد راهنما: دکتر فهیمه باب الحوائجی
  • دانشگاه :  دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات
  • سال : 1385
  • چکیده :

  هدف این پژوهش تعیین وضعیت روشهای اشاعه اطلاعات در کتابخانه های صدا و سیما می باشد. با توجه به هدف فوق این پژوهش سعی دارد روشهای موجود در امر اشاعه اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در جهت افزایش کارایی روشهای موجود پیشنهاداتی را ارائه دهد. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه مورد مطالعه ۱۳ کتابخانه موجود سازمان صدا و سیما در شهر تهران می باشد.
  از مهمترین پیشنهادات ارائه شده می توان تدوین سیاستهای مربوط به خط مشی اشاعه اطلاعات، طرح بکارگیری امانت بین کتابخانه ای و اشتراک منابع، ایجاد یک مرکز ارائه خدمات چکیده نویسی و نمایه سازی، مکانیزه کردن روشهای ارائه خدمات تحویل مدرک، استفاده از پست الکترونیک، طرح گزینشی اطلاعات، اتصال به شبکه های مهم اطلاع رسانی داخلی و خارجی را نام برد.

   

 • اشاعه اطلاعات، صداوسیما (سازمان)، کتابخانه، تهران

نتیجه نمایش 31 - 33 از 33.
موارد هر صفحه 10
از 4