عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشد کتابداری

 

 • تاثیر دیجیتالی کردن منابع بر مسئله حفظ و نگهداری در آرشیوهای دیداری - شنیداری

 

 • مطالعه استانداردهای فنی (تجهیزات، فرمت ها، حافظه های پشتیبان و ... ) آرشیو دیجیتال

 

 • مطالعه و مقایسه استانداردهای فنی آرشیو دیجیتال

 

 • مطالعه استانداردهای فراداده ای آرشیو دیجیتال

 

 • استانداردهای تبدیل منابع و تطبیق آن با فعالیت های صورت پذیرفته در آرشیوها

 

 • بررسی نظرات آرشیویست کتابداران، درباره تبدیل آرشیوهای سازمان به آرشیو و کتابخانه مجازی

 

 • سازماندهی منابع دیجیتال (LTO) موجود در آرشیوهای دیداری شنیداری

 

 • ایجاد آرشیوهای مجازی و تعامل آن با واحدهای ستادی و گروه های برنامه ساز

 

 • اصول طراحی ، معماری و ساختار نرم افزارهای آرشیوی

 

 • بررسی و انتخاب نرم افزار برای آرشیوهای رادیو و تلویزیونی

 

 • تاثیر عملکرد کتابخانه ها در فرآیند برنامه سازی

 

 • موانع مشارکت آرشیوها در روند برنامه سازی

 

 • بررسی نیازهای برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی

 

 • بررسی رفتارهای اطلاع یابی برنامه سازان رادیو و تلویزیونی

 

 • تدوین استانداردهای اطلاعاتی (مستندات موضوعی و اسامی و بانک های ارجاعی)

 

 • بررسی مرمت و بازسازی منابع آسیب دیده قدیمی

 

 • حفاظت و نگهداری و اصول مرمت منابع آرشیوی آسیب دیده

 

 • اصول ارزیابی، وجین و امحاء منابع آرشیوی

 

 • ارزش های (ذاتی، آرشیوی و تاریخی منابع) در آرشیوهای دیداری شنیداری

 

 • تحلیل محتوایی برنامه ها با رویکرد (کتاب و کتابخوانی، فرهنگ مطالعه و ... )

 

 • کاربرد منابع پایه (موسیقی، نغمات، افکت، سخنرانی ها و ... ) در برنامه سازی

 

 • بررسی رضایتمندی استفاده کنندگان از منابع و خدمات آرشیو و کتابخانه های سازمان

 

 • دانش و مهارت های مورد نیاز در آرشیوهای دیداری شنیداری : بررسی وضع موجود و طرح پیشنهادی برای آن

 

 • بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران و نحوه ارتقای آن در سازمان

 

 • شبکه تبادل منابع بین کتابخانه ای در سازمان صداوسیما

 

 • بررسی لزوم امانت بین کتابخانه ای در سازمان

 

 • فناوری های نوین به کار گرفته شده در کتابخانه های مهم جهان که در سازمان قابل استفاده است.

 

 • بررسی ساختار سازمانی کتابخانه های مهم دنیا و ارائه الگوی بهینه

 

 • بررسی و مقایسه شیوه های سازماندهی (فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی و رده بندی) منابع آرشیوی

 

 • بررسی ساختار تشکیلاتی و الگوی نیروی انسانی آرشیوها و کتابخانه های سازمان صداوسیما

 

 • به روز رسانی ساختار و شرح شغل کتابداران و آرشیویست های سازمان

 

 • اثر استقرار مدیریت دانش در بهبود و گسترش ارائه خدمات

 

 • بررسی روش های ایجاد انگیزه مطالعه در کارکنان به ویژه پژوهشگران سازمان