شرایط احراز ترفیعات شغلی

 آرشیویست کتابدار

 کارمند کتابخانه و آرشیو

آرشیویست کتابدار 1

کارمند کتابخانه و آرشیو 1

آرشیویست کتابدار 2

کارمند کتابخانه و آرشیو 2

آرشیویست کتابدار 3

کارمند کتابخانه و آرشیو 3

آرشیویست کتابدار 4

کارمند کتابخانه و آرشیو 4

آرشیویست کتابدار 5

کارمند کتابخانه و آرشیو 5

آرشیویست کتابدار ارشد

کارمند کتابخانه و آرشیو 6

 

کارمند کتابخانه و آرشیو ارشد

 

 

 

درجه شغل : آرشیویست کتابدار 1

 

شرایط احراز:
- لیسانس کتابداری
- فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

 

درجه شغل : آرشیویست کتابدار 2

 

شرایط احراز :

- آرشیویست کتابدار ۱ + ۳ سال تجربه مفید
- دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
- دانستن زبان انگلیسی یا عربی ( کسب حداقل 60% از آزمون تخصصی کتابداری ویژه آرشیویست – کتابداران با مدرک لیسانس / فوق لیسانس )
- توانایی بازبینی و بازشنوایی و پر کردن فرم های مربوطه
- آشنایی با تجهیزات فنی موزد نیاز آرشیوها و کتابخانه ها و کاربرد آنها
- توانایی نظارت بر قفسه خوانی
- توانایی استفاده در سرعنوان های موضوعی
- توانایی فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری
- توانایی چکیده نویسی برای منابع دیداری – شنیداری
- توانایی رده بندی منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری مطابق استاندارد های اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان - توانایی اداره و نظارت بخش امانات
- توانایی سفارش و پیگیری منابع داخلی و خارجی
- توانایی جست و جوی اطلاعات در سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها ( لیسانس )
- دوره تخصصی سازماندهی منابع آرشیوی ۱ ( لیسانس )

 

درجه شغل : آرشیویست کتابدار 3

 

شرایط احراز :

- آرشیویست کتابدار ۲ + ۴ سال تجربه مفید
- دکترای کتابداری + ۳ سال تجربه مفید
- دانستن زبان انگلیسی یا عربی ( کسب حداقل 80% از آزمون تخصصی کتابداری ویژه آرشیویست – کتابداران با مدرک لیسانس / فوق لیسانس )
- توانایی بازبینی نظارت و ویرایش فهرست نویسی توصیفی و تحلیل منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری - توانایی ویرایش چکیده ها
- توانایی اداره بخش مرجع و پاسخگویی به مراجعه کنندگان
- توانایی نمایی سازی مدارک و منابع دیداری – شنیداری
- توانایی راهنمایی استفاده کنندگان برای بهره برداری از سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها
- توانایی اداره بخش سفارش های داخلی و خارجی
- دوره سازماندهی منابع آرشیوی ۲ ( لیسانس )
- دوره آشنایی با نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی – داخلی، خارجی
- دوره تخصصی سازماندهی منابع آرشیوی ۱ ( فوق لیسانس و دکترا )
- دوره آشنایی با مبانی کامپیوتر و سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها ( فوق لیسانس )

 

درجه شغل : آرشیویست کتابدار 4

 

شرایط احراز :

- آرشیویست کتابدار ۳ + ۴ سال تجربه مفید
- آرشیویست کتابدار ۳ ( دکترا ) + ۳ سال تجربه مفید
- توانایی اداره یکی از بخش های خدمات فنی و عمومی یا مرجع کتابخانه ها و آرشیوها
- توانایی ارایه خدمات مشاوره ایبه مراجعه کنندگان در سطح منابع داخلی سازمان
- توانایی تهیه و تدوین سرعنوان های موضوعی و دیگر ابزار های لازم برای خدمات فنی
- توانایی تنظیم و ارایه اطلاعات گزینش شده
- توانایی تهیه و تدوین فهرستگان منابع آرشیوی و کتابخانه های سازمان
- دوره سرپرستی کتابخانه و آرشیو
- آموزش تخصصی کتابداری ۱ ( لیسانس )
- دوره روش شناسی آموزشی ( فقط فوق لیسانس و دکترا )
- دوره تخصصی سازماندهی منابع آرشیوی ۲ ( فقط فوق لیسانس و دکترا )
- دوره آشنایی با مبانی کامپیوتری و سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها ( دکترا )

 

  درجه شغل : آرشیویست کتابدار 5

 

شرایط احراز :

- آرشیویست کتابدار ۴ + ۴ سال تجربه مفید
- توانایی اداره یک آرشیو یا کتابخانه
- توانایی تهیه و تدوین قواعد جهت انجام خدمات فنی و سازماندهی منابع
- توانایی برنامه ریزی و برآورد امکانات لازم ( نیروی انسانی، بودجه، وسایل – تجهیزات و مواد )
- توانایی برنامه ریزی به منظور ارایه خدمات در بخش های مختلف آرشیو یا کتابخانه ( تقسیم کار )
- توانایی ارایه خدمات مشاوره ای به مراجعه کنندگان در سطح منابع و شبکه ای اطلاع رسانی داخلی و خارجی
- توانایی آموزش رده های پایین تر - دوره روش شناسی آموزش ( لیسانس )

 

  درجه شغل : آرشیویست کتابدار ارشد

 

شرایط احراز :

- آرشیویست کتابدار ۵ + ۵ سال تجربه مفید
- توانایی طراحی و تنظیم نظام اطلاعاتی منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری
- توانایی ایجاد هماهنگی و ارتباط بین مراکز اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی
- توانایی ارایه خدمات کارشناسی به متقاضیان
- توانایی همکاری در طراحی سیستم های مکانیزه مورد نیاز
- توانایی مدیریت شبکه اطلاع رسانی
- توانایی تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی و کتابخانه و آرشیو
- آموزش های تخصصی کتابداری

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 1

 

شرایط احراز:
- دیپلم دبیرستان ( ریاضی – فیزیک، تجربی، انسانی و هنر )
- کار و دانش صرفا با گرایش کتابداری و آرشیو

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 2

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو ۱ ( دیپلم ) + ۳ سال تجربه مفید
- دوره مبانی کتابداری و آرشیو
- دوره آشنایی با مبانی و کامپیوتر و سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها / فوق دیپلم کتابداری
- توانایی حفظ و نگهداری مواد
- توانایی تنظیم فیزیکی مواد در مجموعه آرشیو و کتابخانه
- توانایی ثبت مواد دیداری، شنیداری و نوشتاری
- توانایی ثبت نشریات در کاردکس
- توانایی آماده سازی مواد
- توانایی استفاده از تجهیزات فنی مورد نیاز کتابخانه و آرشیو
- توانایی تهیه آمارهای روزانه
- توانایی جستجوی اطلاعات کتابشناختی در کتابشناسی ملی

 

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 3

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو۲ ( دیپلم ) + ۳ سال تجربه مفید
- کارمند کتابخانه و آرشیو۲ ( فوق دیپلم ) + ۱ سال تجربه مفید
- توانایی همکاری در قفسه خوانی
- توانایی برگه آرایی و رف برگه آرایی
- توانایی بایگانی و انجام امور اداری مربوط به کتابخانه و آرشیو
- توانایی استفاده از برگه دان ها
- توانایی کنترل موضوع ها و شناسه های افزوده
- توانایی ورود اطلاعات به سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوها
- توانایی همکاری در بخش امانت کتابخانه و آرشیو
- دوره مبانی کتابداری و آرشیو ( فوق دیپلم )
- دوره آشنایی با مبانی کامپیوتر و سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیها ( فوق دیپلم )

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 4

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو۳ + ۴ سال تجربه مفید
- دانستن زبان انگلیسی ( کسب حداقل ۶۰% از آزمون زبان تخصصی، ویژه کارمندان کتابخانه و آرشیو )
- توانایی کار در بخش امانت کتابخانه و آرشیو
- توانایی کنترل کارت های تکثیر شده
- توانایی ثبت نشریات و کتاب های لاتین
- توانایی تهیه سیاهه مواد کتابخانه و آرشیو برای صحافی، وجین و ...
- همکاری در بازبینی و بازشنوایی منابع دیداری – شنیداری و پر کردن فرم های مربوطه
- همکاری در فهرست نویسی توصیفی منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری فارسی
- دوره عمومی سازماندهی منابع کتابخانه ها و آرشیوها

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 5

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو۴ + ۴ سال تجربه مفید
- توانایی نظارت بر آماده سازی مواد
- توانایی راهنمایی مراجعه کنندگان در استفاده از برگه دان ها
- توانایی سفارش و پی گیری منابع داخلی
- توانایی فهرست نویسی توصیفی برای منابع دیداری – شنیداری و نوشتاری فارسی
- توانایی بازبینی و بازشنوایی منابع دیداری – شنیداری و پر کردن فرم های مربوطه
- توانایی رده بندی مواد دیداری و شنیداری
- دوره آشنایی با نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی – داخلی، خارجی

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو 6

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو ۵ + ۴ سال تجربه مفید
- همکاری در چکیده نویسی برای منابع دیداری – شنیداری
- توانایی استفاده از سیستم مکانیزه کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان در ارایه خدمات مرجع
- توانایی جست و جوی اطلاعات در کتابشناسی های بین المللی، نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی
- همکاری در بخش سفارش و پی گیری منابع لاتین
- همکاری در اداره ی بخش خدمات فنی و عمومی کتابخانه و آرشیو
- دوره تخصصی سازماندهی منابع آرشیوی ( ویژه کارمند کتابخانه و آرشیو )
- دوره سرپرستی کتابخانه / آرشیو

 

درجه شغل : کارمند کتابخانه و آرشیو ارشد

 

شرایط احراز:
- کارمند کتابخانه و آرشیو۶ + ۵ سال تجربه مفید
- توانایی نظارت بر فهرست نویسی توصیفی
- توانایی چکیده نویسی برای منابع دیداری – شنیداری
- توانایی آموزش استفاده از تجهیزات فنی کتابخانه و آرشیو
- کنترل نهایی برگه آرایی
- توانایی اداره بخش خدمات عمومی کتابخانه و آرشیو
- توانایی اداره مجموعه های کوچک منابع دیداری – شنوایی و نوشتاری