اسناد تصویری هشت سال دفاع مقدس

اسناد تصویری هشت سال دفاع مقدس

اسناد تصویری هشت سال دفاع مقدس، یکی از مهمترین اسناد تاریخ کشور محسوب می شود. اهمیت این اثر در آن است که لحظه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، رشادتهای رزمندگان و وقایع جنگ در زمان وقوع ازسال 1359 تا 1367 ثبت شده است. این مجموعه با بیش از 3000 ساعت، خود مرجعی برای تولید برنامه های مستند و نمایشی وزین و پرمایه دیگر در زمینه هشت سال دفاع مقدس شده است. اسناد تصویری هشت سال دفاع مقدس مجموعه ای از تصاویر عملیاتهای جنگی ؛ همه اقشار شرکت کننده در جنگ از جمله معلمان، کارگران، پزشکان، روستائیان و نظایر آن ؛ کمک رسانی مردم ؛جنگ در شهرهای ایران و مقاومت مردم ؛ تبلیغات رسانه های بیگانه علیه ایران ؛ افکار عمومی و خارجی درباره جنگ ایران و عراق است. این مجموعه در فرمت آنالوگ در محمل های دیداری فیلم و ویدئوکاست نگهداری می شود. فرمت های دیگری از جمله ویدئو تیپ نیز وجود دارد که به دلیل منسوخ شدن این فرمت، محتوای همه آنها کوچ داده شده است. در حال حاضر هیچ خطر خاصی متوجه منابع این مجموعه نیست. درکنار حفاظت از فرمت های آنالوگ، نسخه های دیجیتالی نیز تهیه شده است

 

تاریخ ثبت : 28 مهرماه 1394

شماره ثبت در فهرست حافظه جهانی ایران : 1045