فرهنگ جغرافیایی: Gazetteer

یک واژه نامه که در آن اماکن به ترتیب الفبائی منظم شده و توصیف هر یک در مقابل آنها آمده است.

جستجوی عام: Generic Search

جستجو برای تمامی مدارک مربوط به یک موضوع، شامل همه تقسیمهای فرعی مرتبط با آن موضوع.

نوع (ژانر): Genre

كلمه فرانسه، اصلاً به معنی نوع و قسم، و در سینما نوعی و گروهی فیلم خاص مثل ژانر «وسترن» ژانر «موزیكال» و غیره.

هدیه: Gift

هدیه و آنچه مجاناً داده می شود. در اصطلاح كتابداری، به كتابها و نشریات دیگری كه یك موسسه یا كتابخانه به موسسه یا كتابخانه دیگر هدیه می كند بدون آنكه در برابر آن چیزی بخواهد.

واژه نامه موضوعی: Glossary

فهرست الفبایی اصطلاحات مربوط به یک موضوع خاص که معمولاً دارای تعریف و توصیف کافی است.

گرامافون: Gramophone

گرامافون، جعبه صوت، وسیله ای كه صفحه مدور و ضبط شده اصوات در محل خاصی به روی آن قرار گرفته با دور تعیین شده ای می چرخد و سوزنی به روی شیارهای صفحه، صوت را به بیرون هدایت می كنند.