نسخه چاپی: Hard Copy

نمونه ای از اطلاعات كه به وسیله انسان قابل خواندن است و از روی شكلی كه توسط انسان به سادگی قابل خواندن نیست گرفته شده باشد.

سخت افزار: Hardware

وسایلی كه در بازیابی اطلاعات، داده پردازی، زمینه های دید و شنودی یا برای مواد غیر كتابی كه قابل خواندن با چشم غیر مسلح نیستند، به كار می رود.

سخت افزار: Hardware

وسایل و لوازم ماشینی اعم از داخلی یا بیرونی كه متعلق به یك كامپیوتر است.

خرابی هد: Head Crash

بروز اشکال در دستگاه هد، خواندن / نوشتن صفحه مغناطیسی بدین نحو که هد به جای شناور بودن در بالای صفحه با سطح آن تماس پیدا می کند و نمی تواند صفحه را بخواند.

سرعنوان: Heading

واژه یا عبارتی كه در بالای یك صفحه، فصل، یا مقاله درج می شود.

موجودی: Holding

كتابها، پیایندها و موادی كه در مالكیت یك كتابخانه است. به طور اخص مجلدات و پیایندهای یك كتابخانه.

مجله داخلی: House Journal

مجله ای که سازمان تجارتی یا صنعتی برای توزیع داخلی بین کارمندان یا مشتری های خارج از سازمان منتشر می کند.