شرح وظایف: Job description

تعریف و بیان وظایف یك بخش، اداره و غیره به طور كلی و توضیح هر یك از شغلها و پست های سازمانی یك اداره، بخش و غیره.

پدیدآور همكار: Joint author

شخصی كه با یك یا چند نفر دیگر در پدیدآوردن اثری همكاری كند، به نحوی كه نتوان سهم شركت هر یك را از دیگران به طور جداگانه تعیین نمود.

ویراستار همكار: Joint editor

شخصی كه با یك یا چند ویراستار دیگر در ویرایش اثری همكاری داشته باشد.