كاردكس: Kardex

به قفسه های فولادی گفته می شود كه از كشوهایی چند درست شده و در هر كشو برگه های متعددی به اندازه 12×21 سانت به طور افقی (خوابیده) قرار دارد. روی هر برگه مشخصات مجله را می نویسند و هر شماره از مجله یا پیایند كه می رسد در برگه مخصوص آن پیایند ثبت می شود. كاردكس ها معمولاً برای ثبت مشخصات پیایندها به كار می روند ولی می توان برای مصارف دیگر نیز از آن ها استفاده كرد. بدان برگه دان قابل رویت نیز می گویند.

برگه كاردكس: Kardex card*

اطلاعات مربوط به مجلات در برگه های کاردکس درج می شوند. برگه های کاردکس دو نوع هستند : 1. برگه ثبت موجودی : برگه ای که نشان دهنده مشخصات پیایند، اطلاعات مربوط به موجودی، محل نگهداری آن در کتابخانه و گاه شماره بازیابی آن است. 2. برگه حسابداری : برگه ای که نشان دهنده وضعیت حسابداری و صحافی پیایند است.

صفحه كلید: Keyboard

دستگاهی كه به كامپیوتر وصل است و از طریق آن اطلاعات به كامپیوتر داده می شود. صفحه كلید مجموعه ای از كلیدهای حرفی، عددی، نشان های نقطه گذاری، علایم و كلیدهای كنترل را در اختیار كاربر قرار می دهد.

كلید واژه: Keyword

کلمه مهمی از یک عنوان یا از یک متن که بعنوان اولین کلمه یا شناسه در یک نمایه یا فهرست بکار برده می شود.

نمایه سازی كلید واژه ای: Keyword indexing

شیوه ای از نمایه سازی كه در آن گروه واژه های كلید از متن مدرك اتخاذ و در شناسه قرار می گیرد.

دستگاه تبدیل ویدیو به فیلم: Kinescope

این دستگاه جهت تبدیل نوارهای ویدیویی به نگاتیو 16 میلیمتری یا 35 میلیمتری به منظور حفظ و نگهداری در درازمدت، مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموعه (رسانه ها): Kit

اثری كه از چند نوع رسانه تشكیل شده باشد به طوری كه نتوان یكی را رسانه اصلی و عمده فرض كرد. مثل كتابی كه با نوار صدا، نوار تصویر، اسلاید و میكروفیشهای مختلف همراه است. این مجموعه ها معمولاً برای مقاصد آموزشی به كار می روند بدان «مجموعه های چند رسانه ای» هم می گویند.