برچسب: Label

نوار كوچكی كه شماره راهنمای كتاب روی آن نوشته شده و در عطف كتاب چسبانده می شود تا جای كتاب را در قفسه های كتابخانه مشخص نماید.

برچسب: Label

برای مواد دیداری و شنیداری، بر حسب نوع و اندازه مواد از برچسب های مخصوص (که همراه ویدئوکاست ها، کاست های صدا و دیسک های کامپیوتری فروخته می شوند) برای چسباندن در محل های مخصوص استفاده می شود. شماره راهنمای ماده در برچسب عطف، شماره راهنما و عنوان در برچسب روی ماده درج می شود.

لیبل: Label (Information retrieval)

مشخص كننده ای كه قابل خواندن با ماشین است و از حرف و عدد تشكیل شده و غالباً اطلاعاتی در مورد فایل داده ها می دهد.

وسایل عطف نویسی و برچسب كتاب: label aids

برای چسپاندن شماره ها به عطف كتاب از وسیله فلزی به شكل گوی كه با دو پیچ به میز بسته می شود استفاده می گردد. این وسیله كتاب های با قطر مشخص را ثابت نگه می دارد در نتیجه كتابدار می تواند شماره های راهنمای ماشین شده را به راحتی روی عطف كتاب بچسباند.

وسایل عطف نویسی و برچسب كتاب: label aids

برای آنكه هنگام نوشتن عطف كتاب و یا چسباندن برچسب ها، كتاب در جای خود محكم و ثابت باشد می توان از وسیله ای فلزی به شكل U استفاده كرد. این وسیله با دو پیچ به میز محكم می شود و كتابهایی با قطر 5 سانتی متر یا كمتر را راست و ثابت نگه می دارد. باین ترتیب دو دست كتابدار برای نوشتن آزاد است. اندازه آن 21×11 سانتی متر است.

چاپگر لیزری: Laser Printer

چاپگری كه از یك سطح لیزری برای چاپ عكس روی صفحه استفاده می كند. در این صورت در مقایسه با چاپگرهای سنتی از نظر چاپ از كیفیت بالاتری برخوردار است.

لیدر: Leader

نوار پلاستیکی غیرمغناطیسی که به منظور فاصله گذاری و یا تفکیک نوارهای مغناطیسی صدا از یکدیگر به کار می رود.

سرفیلم: Leader,Fim leder

قسمتی اضافی در اول بعضی از انواع فیلم ها كه برای گیر دادن و پیچاندن فیلم به قرقره، مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا این قسمت بر اثر نور دیدن برای عكسبرداری قابل استفاده نیست. غالبا سر فیلم را برش خاصی می دهند و به صورت زبانه در می آورند تا گیر دادن فیلم آسان تر شود.

كتابدار: Librarian

کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی آن اشتغال داشته باشد.

كتابخانه: Library

به محلی گفته می شود كه در آن مجموعه كتابها و دیگر مواد مشابه اعم از چاپی و دیداری و شنیداری برای مطالعه، تحقیق و مراجعه به گونه ای منظم گردآوری شده باشد.

دستیار كتابدار: Library assistant

کتابداران نیمه حرفه ای که دوره های کوتاه مدت را گذرانیده اند یا کتابدارانی که در نتیجه سابقه کار در کتابخانه بدین درجه رسیده اند.

مواد كتابخانه ای: Library materials

مواد كتابخانه اصطلاحی است برای كتابها، پیایندها، نقشه ها، میكروفیلمها، میكروفیش ها و مواد دیداری شنیداری و غیره یعنی آنچه در مجموعه یك كتابخانه وجود دارد.

رده بندی كتابخانه كنگره: Library of Congress Classification (L. C. C.)

در نظام رده بندی كنگره دانش بشری به هیجده رده اصلی تقسیم شده و سپس هر رده به تقسیمات كوچكتر تقسیم می شود كه با حروف الفبا مشخص شده اند. در تقسیمات بعدی از عدد استفاده شده است. بنابراین در نشانه گذاری موضوعها از حرف و عدد هر دو استفاده می شود. در هر رده جای خالی در میان شماره ها برای موضوعهای احتمالی آینده پیش بینی شده است. ضمناً در این هیجده رده از حروف I, O, X, W, Y استفاده نشده است و آن را برای حداقل پنج رده اصلی دیگر در نظر گرفته اند. رده بندی كنگره یك رده بندی جامع، گسترش پذیر، ساده و قابل انعطاف است.

سرعنوانهای موضوعی كتابخانه كنگره: Library of Congress Subject Headings

کتابخانه کنگره از سال 1901 کارتهای چاپی خود را منتشر کرد. ابتدا همه کارتها دارای سرعنوان موضوعی نبودند. زیرا دادن موضوع منوط به حاضر شدن رده بندیهای کنگره بود. به تدریج که رده بندیها کامل می شد به تعداد بیشتری از کتابها سرعنوان موضوعی تخصص می یافت. هنسون (James C. M. Hanson) رئیس بخش فهرست نویسی کتابخانه کنگره در سالهای 1897 تا 1910 پایه و اساس این سرعنوان را گذاشت و سهم مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری آن دارد. سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره اکنون به سه صورت منتشر می شود. 1. چاپی (سالانه) 2. میکروفیش (فصلی) 3. دیسک فشرده CD (فصلی).

كتابداری: Library Science

کتابداری عبارتست از کاربرد دانش کتابها و کاربرد اصول، فنون و نظریه های مشخص در ایجاد، نگاهداری و سازماندهی و استفاده از مجموعه کتابها و دیگر مواد موجود در کتابخانه و همچنین گسترش خدمات کتابخانه. کتابداری نام حرفه کتابداران است.

مهر كتابخانه: Library seal*

مهر مالكیت، مهر برچسب و نظایر آن كه به كتاب و سایر مواد و وسایل زده می شود تا مالكیت كتابخانه را نسبت به آن مواد و اشیا نشان دهد. مهر تاریخ : مهر روزانه مورد استفاده میز امانت است و تاریخ برگشت كتاب ها را روی برگه موعد برگش و روی برگه های امانت منعكس می كند. كتابدار تاریخ روز و ماه و سال را با این مهر به سادگی و به راحتی تنظیم می كند. مهرهای دیگر كتابخانه عبارتند از : مهر تمدید Renew Seal، مهر تاخیر Date Lated Seal، مهر ابطال Canceled Seal، مهر تاریخ Date Seal، مهر مالكیت Possession Seal.

جستجوی منابع: Literature Search

تحقیق جامع و اصولی در مورد متون مربوط به موضوعی خاص با تهیه کتابشناسی توصیفی و یا چکیده نویسی برای استفاده محققین که واسطه ای است بین کار تحقیقی و کار مرجع. معمولاً اولین قدم در یک طرح تحقیقاتی است.

مجموعه امانتی: Loan collection

مجموعه ای از كتابها، تصاویر و نقاشیها كه می توان از آنها در منزل استفاده كرد. بر خلاف مجموعه ای كه استفاده از آنها فقط در كتابخانه میسر است.

مدت امانت: Loan Period

مدت زمانی كه یك كتاب [یا سایر منابع] برای خواندن می تواند بیرون از كتابخانه بماند.