فصلنامه: Quarterly

پیایندی است که سالی چهار بار، یک شماره در هر فصل، منتشر شود. صفت آن فصلی است.