عنوان قراردادی: Uniform title

عنوان مشخصی که به وسیله آن اثری که با عنوانهای گوناگون و با تحریرهای متفاوت ظاهر شده است، بیشتر شناخته می شود و در نتیجه در فهرستبرگه به آن شکل می آید و برگه آرایی می شود. عنوان قراردادی را وقتی از عنوان روی کتاب متمایز است در فهرستبرگه بین سرشناسه و عنوان کتاب، داخل قلاب می گذارند.

فهرستگان: Union Catalogue

فهرستی از تمام یا قسمتی از مجموعه چند کتابخانه که بر مبنای موضوع، نویسنده یا عنوان تنظیم شده باشد. صفت مشخصه فهرستگان این است که هر برگه حاوی نام کتابخانه یا کتابخانه هایی است که کتاب مزبور را در مجموعه خود دارند. اسامی کتابخانه ها معمولاً با رمزگان یا حروف رمز روی برگه ها ثبت می شوند. فهرستگان ممکن است اختصاص به مجموعه مواد چند کتابخانه در موضوع خاصی داشته باشد که در آن صورت آن را فهرستگان ویژه می نامند و موضوع مربوطه باید به نام اضافه شود، مثل فهرستگان مواد دیداری و شنیداری.

اصل وحدت (فهرستنویسی): Unique entry, Principle of (Cataloging)

انتخاب یك شكل واحد از شكلهای مختلف شخص، موضوع، تنالگان، محل و غیره به عنوان شناسه ازكلمات دیگری كه می توانستند انتخاب شوند باید ارجاع ساخته شود.

تك واژه: Uniterm

ساده ترین واژه واحد، منفرد و بسیط كه یك مفهوم را القاء می كند و در نمایه سازی تك واژه ای از آن استفاده می شود.

كتابخانه های دانشگاهی: University Libraries

یك كتابخانه یا تعدادی كتابخانه كه بوسیله یك دانشگاه برای استفاده دانشجویان و استادان همان دانشگاه تاسیس می شود و مدیریت و نگهداری آن نیز با دانشگاه است. جزو كتابخانه های آكادمیك محسوب می شوند.

بی صفحه شمار: Unpaged

كتاب یا مواد دیگری كه دارای شماره صفحه نباشد یا به عبارت دیگر صفحات آنها شماره گذاری نشده باشد. در فهرستنویسی هر گاه به چنین موارد بربخوریم، شماره صفحه ها را حساب كرده داخل قلاب [ ] می گذاریم.

كاربرپسند: User Friendly (Information Science)

در برنامه های كامپیوتری و نشر الكترونیكی و پایگاههای اطلاعاتی به مواردی گفته می شود كه كاربر غیر متخصص یا استفاده كننده بتواند به سادگی داخل سیستم شود و جستجو در آن مستلزم اطلاعات قبلی در زمینه كامپیوتر نباشد.