وجین: Weeding

عمل دورانداختن یا جابجا كردن نسخه های زائد جاگیر و كتابها و موادی كه بندرت مورد استفاده قرار می گیرد یا به كلی قابل استفاده نیست.

هفته نامه: Weekly (noun)

پیایندی که هفته ای یکبار منتشر شود.

وسترن: Western

نوعی فیلم خاص سینمای آمریكا كه در آن ماجراهایی مطرح می شد كه مهاجران سفید پوست در نیمه ی دوم قرن نوزده در قاره ای جدید با آن روبرو بودند، از هجوم برای یافتن طلا تا مبارزه با سرخ پوستان و ... از ابزارهای ظاهری مشخص كننده این فیلم ها حضور افراد گاوچران (Cowboy - «كاوبوی» كه نام دیگریست برای این فیلم ها) با كلاه های لبه پهن و شلوار سواری و ششلول ها و حضور دایمی اسب هاست و شهرك های چوبی با یك خیابان در وسط، دفتر كلانتر Sheriff و غیره.

الفبایی واژه به واژه: Word by Word alphabetization

تنظیم الفبایی برحسب «كلمه» نه برحسب «حرف»

كپی كار: Work print

پس از تحویل پزتیو راش به عوامل فیلم در تدوین، پلانهای مورد نظر از برداشتهای مختلف، انتخاب و در کنار یکدیگر قرار می گیرند (اسپلایس) می شوند و به لابراتوار فیلم تحویل داده می شوند که آن را کپی کار می گویند.

اتاق كار: Work room

اتاقی كه در آن كارهای فنی و دستی مربوط به كتاب و سایر منابع انجام می گیرد.