عطف: Spine

آن قسمت از جلد که لبه دوخته شده یا تجلید شده کتابی را می پوشاند و معمولاً عنوان کتاب و اغلب نام نویسنده در آن قسمت نوشته می شود. به عبارت دیگر عطف کتاب آن قسمت از جلد یک مجلد است که وقتی طبق روال معمول با سایر کتابها در قفسه چیده می شود، ما آن قسمت را مشاهده می کنیم.

عطف نویسی: Marking

بر حسب نوع مواد دیداری و شنیداری از برچسب های مورد استفاده کتاب (یا برچسب های ویدئوکاست، کاست های صدا و دیسک کامپیوتری که همراه آن فروخته می شود) استفاده می شود در برچسب عطف، شماره راهنمای ماده و در برچسب روی ماده، شماره راهنما و عنوان ماده درج می شود.

عطف نویسی: Marking

گذاشتن نشانه بازیابی روی عطف کتابها یا سایر مواد کتابخانه.

عكس: Photograph

تصویری است كه روی مواد مات (غیر شفاف) بوسیله ترسیم، نقاشی، عسكبرداری یا دیگر فنون هنر گرافیك به وجود می آید.

عكس: Photograph

تصویری که در اثر دادن نور به سطح حساس تولید می شود.

عناوین (تیتراژ): Titles

نوشته هایی كه معمولاً در شروع فیلم ها می آید و معرف سازندگان و بازیگران فیلم است. این نوشته ها را Credits یا Credit titles هم می گویند.

عنوان: Title

به معنای اعم نام مشخص کننده هر اثر شامل عنوان برابر، عنوان فرعی یا عبارات توصیفی دیگر که در فهرستبرگه ها قبل از نام نویسنده، ویرایش یا مشخصات انتشار می آید.

عنوان اصلی: Main title

آن بخش از عنوان که قبل از عنوان فرعی یا عنوان برابر می آید.

عنوان اولیه: Original title

اولین عنوانی که نویسنده برای کتاب خود تعیین کرده است. در مورد کتاب های ترجمه شده عنوان به زبان اصلی است.

عنوان برابر: Alternative title

وقتی عنوان از دو قسمت تشکیل شود که قسمت دوم به وسیله کلماتی مثل «یا» و نظایر آن به قسمت اول متصل شود، قسمت دوم را «عنوان برابر» می نامند. معمولاً قسمت دوم خود می تواند عنوانی مستقل باشد مثل : «زندگی من، یا، تاریخ سیاسی و اداری دوره قاجار» عنوان برابر طبق استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی با ویرگول از عنوان اصلی جدا می شود، یعنی کلمه «یا» بین دو ویرگول قرار می گیرد.

عنوان به زبان اصلی: Original title

در مورد کتابهای ترجمه شده عنوانی است که نویسنده اصلی اثر برای کتابش گذاشته است.

عنوان به زبان دیگر: Parallel title

عنوان کتاب [یا ماده آرشیوی] است به زبان یا خطی غیر از زبان متن کتاب [یا ماده آرشیوی] در دست فهرست. طبق استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی عنوان به زبان دیگر با علامت مساوی (=) از عنوان کامل جدا می شود.

عنوان جلد: Cover title

عنوانی است که روی جلد اصلی و اولیه کتاب، رساله یا جزوه بوسیله ناشر چاپ شده باشد. عنوان جلد غالباً با عنوان روی صفحه عنوان مختصر اختلافی دارد مثلاً کوتاهتر از آن است و شامل عنوانهای فرعی و غیره نمی شود. این عنوان با عنوانی که صحاف روی نسخه خاصی زرکوبی می کند فرق دارد.

عنوان دیگر: Other title information

هر عنوان دیگری که غیر از عنوان اصلی و عنوان به زبان دیگر باشد. هم چنین به عبارتی که در ارتباط با عنوان اصلی یا عنوان به زبان دیگر یا عناوین دیگر می آید و مبین ماهیت، محتوا، انگیزه یا شرایط تولید و نشر کتاب است، نیز اطلاق می شود.

عنوان شناسه: Filing title

عنوانی از بین عنوانهای مختلف یک اثر که در فهرست یا کتابشناسی در شناسه قرار می گیرد.

عنوان صحاف: Binder's title

عنوانی که صحاف روی کتاب زرکوبی می کند و با عنوان روی جلد اولیه ناشر فرق دارد.

عنوان عطف: Spine title

عنوانی که روی عطف یک مدرک گذاشته می شود.

عنوان فرعی: Subtitle

بخش توضیحی عنوان که به دنبال عنوان اصلی می آید.

عنوان قراردادی: Uniform title

عنوان مشخصی که به وسیله آن اثری که با عنوانهای گوناگون و با تحریرهای متفاوت ظاهر شده است، بیشتر شناخته می شود و در نتیجه در فهرستبرگه به آن شکل می آید و برگه آرایی می شود. عنوان قراردادی را وقتی از عنوان روی کتاب متمایز است در فهرستبرگه بین سرشناسه و عنوان کتاب، داخل قلاب می گذارند.

عنوان كامل: Title proper

نام کامل یک اثر شامل عنوان برابر ولی فارغ از عنوان به زبان دیگر و سایر اطلاعات عنوانی.