گرامافون: Gramophone

گرامافون، جعبه صوت، وسیله ای كه صفحه مدور و ضبط شده اصوات در محل خاصی به روی آن قرار گرفته با دور تعیین شده ای می چرخد و سوزنی به روی شیارهای صفحه، صوت را به بیرون هدایت می كنند.

گردآورنده: Compiler

کسی که با گردآوری مواد دستنویس یا چاپی آثار نویسندگان مختلف، اثری پدید آورد. همچنین کسی که مطالبی را از یک نویسنده برمی گزیند و به صورت کتابی در می آورد.

گردآوری: Compilation

اثری که از گردآوری مواد از کتابها یا نوشته های دیگر پدید آید.

گزارش: Reporting

برنامه ای است گاه مستقل و گاه جزئی از یک برنامه که در آن محیط، شرایط و فضای رویدادی موضوعی خاص از سوی گزارشگر (گزارشگران) برای مخاطب منعکس می شود. در مواردی موضوع گزارش یا رویداد شکلی تخصصی دارد مثل گزارش کنگره ها و گردهمایی های علمی و ورزشی. در گزارشهای تلویزیونی از طریق دوربین با مخاطب رابطه برقرار می شود و مخاطب در محیط و فضای مورد گزارش قرار می گیرد و توضیحات گزارشگر در جهت تکمیل انعکاس این رویداد است

گزینش كتاب: Book Selection

فرآیند گزینش کتاب برای مجموعه های کتابخانه.

گسترش (رده بندی): Expansion (classification)

اضافه کردن و گسترش مفهوم یا مفاهیمی در طرح رده بندی یا تهیه جدولی از آن برای استفاده از تقسیمات فرعی بیشتر، مثل گسترش رده زبان فارسی، ادبیات فارسی، تاریخ ایران و غیره در نظام رده بندی دهدهی دیوئی که توسط کتابخانه ملی ایران انجام شده است.