قطع كتاب: Book Size

قطع به معنی اندازه کتاب است و آن عبارت است از دفعاتی که برگ چاپی به منظور تشکیل اوراق کتاب، تا می شود و اندازه های خاص کتاب را می سازد. معمولاً در فهرستبرگه ها فقط در درازای آن ذکر می شود. فقط در مورد کتابهایی که قطع های استثنایی دارند به ذکر پهنای آنها نیز در فهرستبرگه مبادرت می شود. قطع کتاب در ایران به معنای اندازه کاغذ است اما عملاً بر پایه اندازه سطح چاپ شده یا طول سطر یا اشپون در نظر گرفته می شود.

قفسه: Rack

رف یا تعدادی از رفها یا جعبه كه در توی دیوار یا در بعضی از وسایل منزل ساخته می شود به منظور جادادن و نشان دادن كتابها، مجلات و روزنامه ها و بر طبق این كه كدامیك را جا دهد به همان نام خوانده می شود مانند قفسه كتاب، قفسه مجلات و غیره. واژه انگلیسی Rack امروزه كمتر به كار می رود و به جای آن از Case یا Stand استفاده می كنند.

قفسه بندی فشرده: Compact shelving*

قفسه های فشرده معمولاً از جنس فلز تهیه می شود و در مخازن بسته برای صرفه جویی در فضا بكار می رود. قفسه های فشرده به سه دسته لولایی، كشویی و ریلی تقسیم می شود. قفسه های ریلی متداولترین نوع قفسه فشرده است كه خود بنا به نحوه حركت به دو گونه تقسیم می شود. این حركت در دو جهت ممكن است : یا در امتداد طول قفسه ها و یا عمود بر طول قفسه ها. عامل حركت این قفسه ها نیز یكی از سه نوع دستی ساده، دستی مكانیكی و موتوری می تواند باشد. در حال حاضر رایج ترین نوع قفسه بندی فشرده، نوعی است كه قفسه ها در روی ریلهای عمود بر طول قفسه ها حركت می كنند. به این جهت، این سیستم بیشتر از سیستم های دیگر بكار گرفته و كاملتر شده است. نیروی محركه این قفسه ها نیز به دو صورت دستی، دستی مكانیكی و موتوری است.

قفسه در دار: Closed shelf*

مشخصات كلی این قفسه مشابه قفسه كتاب معمولی است اما دو درب قابل قفل شدن به آن اضافه شده است. درب این قفسه معمولاً از جنس شیشه یا مواد شفاف ساخته می شود تا عطف كتابها یا منابع در معرض دید باشد. درب قفسه یا بصورت افقی داخل ریل حركت می كند، یا آنكه دارای یك قاب چوبی است كه با لولا به قفسه متصل شده و رو به بیرون باز می شود. این قفسه ها برای نگهداری كتابهای نفیس، مواد دیداری و شنیداری و منابعی بكار می رود كه علاوه بر تامین ایمنی باید از گرد و خاك محفوظ بماند.

قفسه دو طرفه: Double-sided stack

قفسه كتاب دو رو. قفسه كتاب با طبقات دوطرفه.

قفسه كتاب: Bookcase

جای قرار گرفتن كتاب كه معمولاً 210 سانتی متر طول و 90 سانتی متر عرض و 25 سانتی متر گودی دارد و دارای چند طبقه است (معمولاً بین 5 تا 6 طبقه) قفسه ممكن است یك رو یا دو رو باشد.

قواعد فهرستنویسی: Catalogue code

مجموعه قوانینی که برای تهیه شناسه های فهرست و یکدست کردن آنها به منظور راهنمایی فهرستنویس تدوین می شود. این قوانین ممکن اسست شامل قواعد فهرست نویسی موضوعی و برگه آرایی و مرتب کردن شناسه ها نیز باشد. مانند قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن یا دستنامه برگه آرایی.