هدیه: Gift

هدیه و آنچه مجاناً داده می شود. در اصطلاح كتابداری، به كتابها و نشریات دیگری كه یك موسسه یا كتابخانه به موسسه یا كتابخانه دیگر هدیه می كند بدون آنكه در برابر آن چیزی بخواهد.

هفته نامه: Weekly (noun)

پیایندی که هفته ای یکبار منتشر شود.