حق تالیف: Royalty

اجرتی مادی که از طرف ناشر طبق قرارداد قبلی در قبال بهره برداری از یک اثر ادبی، هنری یا علمی و جز آن به مولف آن اثر داده می شود.

حلقه: Reel

قرقره فلزی یا پلاستیك كه فیلم یا نوار ضبط صوت روی آن پیچیده می شود.

حماسی: Myth

نوعی داستان که جزو میراث ادبی یک کشور به شمار می رود و دربردارنده عناصر مافوق طبیعی است که سینه به سینه نقل شده و ریشه آن معلوم نیست.