لیبل: Label (Information retrieval)

مشخص كننده ای كه قابل خواندن با ماشین است و از حرف و عدد تشكیل شده و غالباً اطلاعاتی در مورد فایل داده ها می دهد.

لیدر: Leader

نوار پلاستیکی غیرمغناطیسی که به منظور فاصله گذاری و یا تفکیک نوارهای مغناطیسی صدا از یکدیگر به کار می رود.