ثبات آرشیوی: Archival Permanence

میزانی كه مدارك، ویژگیهای اصلی خود را حفظ می كنند.

ثبت كردن: Accession (verb)

ثبت كتابها و سایر مواد كتابخانه ای كه به كتابخانه افزوده می شود به ترتیب وصول آنها و اختصاص شماره ترتیب به هر یك كه بدان شماره ثبت گویند.

ثبت كردن: Accession (verb)

پس از سفارش و دریافت مواد دیداری و شنیداری، اطلاعات مربوط به آنها مانند عنوان، اسامی پدیدآورندگان، سازمان تولید کننده، سال تولید، مشخصات ظاهری آن و ... در دفتر ثبت درج می شود.