شبكه: Network

دو یا چند كتابخانه یا سازمان دیگر كه مشتركاً یك برنامه مبادله اطلاعات را از طریق ارتباط با یكدیگر برای اهدافی عملی و قابل اجرا به انجام می رسانند. شبكه معمولاً دارای یك نظامنامه رسمی است كه بر مبنای آن مواد، اطلاعات و خدمات انواع كتابخانه ها و یا سایر سازمانها در دسترس استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه آنان قرار می گیرد. كتابخانه ها ممكن است از نظر محل پراكنده و در شهرها، استانها یا مناطقی مختلف قرار داشته باشند، ولیكن در مورد همكاری با یكدیگر به توافق رسیده اند. كامپیوتر و ارتباط از راه دور از ابزار و وسایل این همكاری است.

شرح وظایف: Job description

تعریف و بیان وظایف یك بخش، اداره و غیره به طور كلی و توضیح هر یك از شغلها و پست های سازمانی یك اداره، بخش و غیره.

شكستگی: Fuzz*

فیلم چروك شده و ترد و خشك، اتصالهای ناصحیح، استفاده غلط از فیلم ها و قرار دادن نادرست فیلم در پروژكتور علتهای اصلی بوجود آمدن شكستگی هاست. اگر فیلمی دچار شكستگی شود، فقط یك راه برای آرشیویست وجود دارد و آن هم اتصال آن قسمت فیلم - با كمك دستگاه اسپلایسر - است. آرشیویست باید هنگام اصلاح شكستگی مواظب باشد كه با اتصال ناصحیح یا نامیزان موجب شكستگی دیگری نشود. اگر فیلمی پی در پی دچار شكستگی شود، سرانجام تصویر و صدای خود را از دست خواهد داد و غیر قابل استفاده خواهد شد. شكستگی، دلیل بی توجهی، بی دقتی یا كشیدن بیش از حد فیلم است.

شكنندگی: Embrihle*

اگر فیلمی مقدار زیادی از رطوبتش را از دست داده باشد، ترد می شود. اگر دوباره رطوبت نسبی محیط را تغییر بدهیم و مقدار رطوبت را زیاد كنیم تا حدی می توانیم بر این مشكل فائق آییم به طور كلی فیلم های پلی استر نسبت به شكنندگی مقاوم ترند. برای آنكه بدانیم فیلمی شكننده شده یا نه، باید آن را خم كنیم. اگر فیلم در این حالت بشكند معلوم می شود كه فیلم دچار حالت شكنندگی است.

شماره استاندارد بین المللی كتاب (آی. اس. بی. ان): International Standard Book Number (ISBN)

شماره ای كه قبل از چاپ به كتاب یا ویرایش جدیدی از یك كتاب داده می شود تا به واسطه آن ناشر، عنوان، ویرایش و جلد كتاب مشخص شود. شماره استاندارد بین المللی كتاب بخصوص امر شناسایی برای سفارش و خرید را آسان می كند. شماره استاندارد از ده شماره كه روی هم چهار جزء اول مشخصه زبان یا محل جغرافیایی است، جزء دوم معرف ناشر، جزء سوم شماره ترتیب كتاب در انتشارات یك ناشر خاص است و جزء چهارم عامل كنترل كننده ارقام فوق به وسیله كامپیوتر است.

شماره استاندارد بین المللی پیایندها (آی. اس. اس. ان): International Standard Serial Number (ISSN)

شماره خاص و واحدی كه به هر نشریه ادواری داده می شود تا آن را از بقیه متمایز گرداند. این شماره باید طبق قانون در روی جلد و صفحه عنوان در جای مناسبی كه به سهولت قابل رویت باشد چاپ شود. بیشترین كاربرد آن در شناسایی هر مجله برای سفارش و خرید است.

شماره ثبت: Accession number

شماره ترتیبی است كه بر حسب رسید كتاب به كتابخانه و ثبت در دفتر ثبت به كتاب داده می شود.

شماره جلد: Volume number

شماره ای كه به شماره كتاب اضافه می شود تا از مجلدات دیگر همان اثر متمایز باشد. به شماره ای كه به فروست ها داده می شود شماره فروست می گویند.

شماره رده: Class number

شماره ای كه بخش ویژه ای از یك نظام رده بندی را كه نشانه گذاری تمام یا بخشی از آن از اعداد باشد مشخص کند.

شناسنامه كتاب: Identification of book

هر گاه اطلاعات روی «صفحه عنوان» به اضافه جزئیات دیگری از قبیل طراح جلد، تیراژ، قیمت، نام چاپخانه، لیتوگرافی و غیره بطور منظم در پشت صفحه عنوان بیاید، بدان شناسنامه كتاب می گویند.

شناسه: Entry

مجموعه داده هایی كه در یك بایگانی مدركی را مشخص و معرفی می نماید. (مثلاً در یك فهرست، كتابشناسی، نمایه و غیره) و از ارجاعها متمایز است. عنصری كه از طریق آن می توان به یك اثر یا اطلاعات درون اثر دسترسی پیدا كرد.

شناسه افزوده: Added entry

در فهرستنویسی، هر شناسه ای غیر از سرشناسه را شناسه افزوده می نامند. معمولاً برای ویرایشگر، مترجم، عنوان، موضوع و عنوان فروست، شناسه افزوده وجود دارد.

شناسه افزوده نویسنده / عنوان: Name-title added entry

شناسه افزوده ای كه شامل نام شخص یا تنالگان پدیدآور به اضافه عنوان اثر باشد.

شناسه عنوانی: Title entry

شناسه ای است در فهرست، كتابشناسی یا نمایه كه عموماً بر مبنای اولین كلمه شاخص عنوان برگه آرائی شده. این نوع شناسه ها غالباً به عناوین غیرمعمولی یا عناوینی كه به راحتی بتوان آنها را به خاطر سپرد محدود می شوند. در فهرست برگه ای معمولاً به عنوان، شناسه افزوده می دهند مگر اینكه پدیدآورنده اثر شناخته شده نباشد كه در آن صورت عنوان سرشناسه خواهد شد.

شناسه موضوعی: Subject entry

در یك فهرستبرگه، عبارت از شناسه ای است كه نشان دهنده موضوع كتاب باشد در فهرستهای موضوعی این شناسه عنصر اساسی است و ذیل آن فهرست توصیفی و محل كتاب نیز می آید.

شناسه پدیدآور: Author entry

شناسه ای كه پدیدآور یك اثر را می نمایاند. شناسه ای از یك اثر در فهرست تحت نام نویسنده آن اثر خواه این شناسه اصلی باشد یا یك شناسه افزوده. شناسه پدیدآور ممكن است شامل نام شخص، تنالگان یا هر نام دیگری باشد كه جانشین نام نویسنده شده است مثلاً حروف آغازین نام یا نام مستعار.