یادداشت: Note

عبارتی برای توضیح متن یك كتاب یا افزایش مطلبی به آن، كه در همان صفحه از متن یا در پایان كتاب یا فصل چاپ شده باشد.