ضبط صوت: Audio_tape recorder phonotape

دستگاهی الكتریكی است كه به وسیله آن صداها را روی نواری مخصوص، ضبط می كنند.

ضبط صوت ویدیویی: Video tape recorder

دستگاهی كه به تلویزیون متصل است و صدا و تصویر را روی نوار مغناطیسی ضبط می كند. به آن كاست ویدیویی یا ضبط و صوت كاست ویدیویی می گویند.

ضبط ویدیویی: Videorecording

ضبط و نسخه برداری نشانه های دیداری یا شنیداری برای نشان دادن از طریق تلویزیون.