ذخیره: Storage

منبع و ماخذی که اطلاعاتی خاص از آن گرفته می شود. ظرف یا مخزنی که اطلاعات و داده ها در آن نگاهداری می شود. حافظه کامپیوتر که داده ها در آن ذخیره می شود.

ذخیره اطلاعات: Information Storage

فعالیتهایی که برای تحلیل و سازماندهی مدارک و منابع صورت می گیرد ذخیره اطلاعات نام دارد.

ذخیره و بازیابی: Storage and retrieval

ثبت موجودی انواع مواد کتابخانه ای و اطلاعات موجود در آنها، ارائه تدابیری برای تشخیص محل آنها و دستیابی سریع آنها از طریق فهرست ها، نمایه ها و شیوه های ماشینی.