زبان طبیعی: Natural Language

زبان گفتاری و نوشتاری كه نحو و قوانین آنها از طریق كاربرد به دست می آید.

زبان ماشینی: Machine Language

زبان مصنوعی برای برقرار كردن رابطه مستقیم از راه عملیات فنی كامپیوتر.

زبان مصنوعی: Artificial Language

زبانی كه برای مقاصد اطلاعاتی، اصول و قواعد آن از پیش وضع شده باشد. این اصطلاح در مقابل زبان طبیعی یعنی زبانی كه بدان تكلم می كنیم و با آن می نویسیم به كار می رود.

زبان نمایه سازی: Indexing Language

آن دسته از واژگان نمایه سازی كه در نظام خاصی از ذخیره و بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد. «زبان» می تواند «طبیعی» یعنی زبان مدرك نمایه سازی شده باشد، یا «ساختگی» یا «كنترل» شده باشد (یعنی از نوعی تنظیم رده ای برخوردار باشد)

زیر كتابی: Display Stand

چهارپایه یا وسیله ای كه در كتابخانه برای نمایش كتاب گذارده می شود.